Wydział Humanistyczny

Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Dane teleadresowe

Miasto: 25 – 509 Kielce
Ulica: ul. Świętokrzyska 21 D
Telefon: 41 349 71 42
Fax: 41 349 71 43
e-mail: lp.ud1568593121e.kju1568593121@idi1568593121
Strona www: idi.ujk.edu.pl

Dyrektor Instytutu

dr Tomasz Chrząstek

Dyrektor do spraw naukowych

prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek

Dyrektor do spraw dydaktycznych

dr Jolanta Kepa-Mętrak

Historia Instytutu

Początki akademickiego kształcenia bibliotekarzy w Kielcach sięgają roku akademickiego 1970/71. Wtedy to bowiem w ramach zajęć fakultatywnych zorganizowano zajęcia z bibliotekarstwa, mając na uwadze przygotowanie części studentów filologii polskiej ówczesnej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do pracy w bibliotekach szkolnych, pedagogicznych i innych placówkach oświatowo – wychowawczych. Pierwszym kierownikiem powstałego wówczas Zakładu Bibliotekoznawstwa został doc. dr hab. Z. Góralski, a zajęcia (szczególnie praktyczne) prowadzili w większości pracownicy Biblioteki Głównej WSN.

Studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowo – technicznej jako samodzielny kierunek zostały uruchomione w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w roku akademickim 1975/76. Długoletnim dyrektorem Instytutu był prof. zw. dr hab. Adam Massalski, którego w roku akademickim 1989/90 zastąpiła dr Ewa Kubicka. Rok 1991 był dla Zakładu Bibliotekoznawstwa czasem reorganizacji. Dzięki ówczesnemu dyrektorowi prof. dr hab. Mieczysław Adamczykowi Zakład przekształcono w Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowo – Technicznej. Ośmiu samodzielnych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie pozwoliło uruchomić samodzielne studia na poziomie magisterskim. Kolejnymi dyrektorami Instytutu byli: prof. zw. dr hab. Urszula Jakubowska prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek, prof. zw. dr hab. Danuta Hombek, dr hab. prof. UJK Stanisław Kondek, ponownie prof. zw. dr hab. T. Mielczarek. Od 1 października 2012 r. dyrektorem Instytutu jest dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, wicedyrektorem ds. naukowych jest prof.zw dr hab. Tomasz Mielczarek, wicedyrektorem ds. dydaktycznych jest dr Maria Siuda.

W czterdziestoletniej historii Instytutu pracowali w nim wybitni naukowcy – m.in.: prof. J. Baumgart, prof. A. Wiercińska, prof. B. Szyndler, prof. S. Nawrot, prof. E. Kozłowski, prof. A. Notkowski, prof. B. Bieńkowska, prof. J. Tomkowski, dr hab. prof. UJK S. A. Kondek – współorganizator Zakładu Bibliotekoznawstwa. Instytut wspomagali swoją wiedzą i doświadczeniem również pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. J. Wojciechowski i prof. M. Stolzman.

Instytut Dziennikarstwa i Informacji zatrudnia 2 profesorów, 5 doktorów habilitowanych – profesorów UJK, 15 doktorów,1 starszego wykładowcę oraz trzech pracowników administracyjnych. Badania naukowe prowadzone przez pracowników koncentrują się na dwóch dyscyplinach szczegółowych: informatologii i bibliologii oraz nauce o mediach.

W Instytucie studiuje około 459 studentów na studiach I i II stopnia. Do ich dyspozycji są aula, pięć sal dydaktycznych, dwie pracownie komputerowe oraz pracownia radiowa.

Instytut wydaje „Rocznik Bibliologiczno–Prasoznawczyy” (http://www.ujk.edu.pl/ibib/studia/) oraz czasopismo młodych pracowników nauki i wybitnych magistrantów „Infotezy” (http://www.ujk.edu.pl/infotezy/). Na terenie jednostki działają dwa studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Bibliologów “Ex Libris” i Koło Naukowe Dziennikarzy „Presik”. Od marca 2006 roku w Instytucie wychodzi czasopismo redagowane przez studentów „Presik”.

Link do strony Instytutu

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1568593121e.kju1568593121@muhw1568593121
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98