Wydział Humanistyczny

Filologia polska

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA FILOLOGIA POLSKA

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): egzamin dojrzałości z języka polskiego (90%), matematyki (5%), języka obcego: języka angielskiego lub języka francuskiego lub języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego lub języka rosyjskiego lub języka włoskiego (5%).

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne nienauczycielskie: filologia polska z komunikacją medialną oraz filologia polska: specjalność redakcyjno-wydawnicza:

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw :język polski, matematyka, język obcy;  w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

Studia stacjonarne nauczycielskie: filologia polska z  logopedią:

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy;  w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

Studia niestacjonarne nienauczycielskie: filologia polska z komunikacją medialną oraz filologia polska: specjalność redakcyjno-wydawnicza:

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw:  język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

Studia niestacjonarne nauczycielskie: filologia polska z  logopedią:

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

 

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem  liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: stacjonarne: 45  osób – nauczycielskie i nienauczycielskie (w tym na drugi kierunek); niestacjonarne 30 osób- nauczycielskie i nienauczycielskie.

SYLWETKI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku filologia polska (studia I stopnia) specjalność redakcyjno-wydawnicza posiada ogólną wiedzę humanistyczną i podstawową, usystematyzowaną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie; ma wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem; w ramach specjalności redakcyjno-wydawniczej został wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego i poprawnego opracowania redakcyjnego różnorodnych tekstów pod względem językowym, merytorycznym, edytorskim; jest przygotowany do pracy w wydawnictwach, gazetach, mediach elektronicznych jako redaktor językowy i merytoryczny lub/oraz korektor.

Absolwent kierunku filologia polska (studia I stopnia) specjalność komunikacja medialna posiada ogólną wiedzę humanistyczną i podstawową, usystematyzowaną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie; ma wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem; w ramach specjalności komunikacja medialna opanował podstawową wiedzę i kompetencje związane ze współczesnymi zagadnieniami porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego na różnych poziomach, zarówno jako odbiorca, jak i nadawca; jest przygotowany do pracy np. w firmach zajmujących się PR, komunikacją społeczną, reklamą, mediach, urzędach.

Absolwent kierunki filologia polska (studia I stopnia) specjalność nauczycielska z logopedią posiada ogólną wiedzę humanistyczną i podstawową, usystematyzowaną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej w stopniu umożliwiającym rozumienie wybranych zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności, rozmawianie o nich oraz ich badanie; ma wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem; w zakresie specjalizacji nauczycielskiej filologia polska z logopedią otrzymał wszechstronne przygotowanie do nauczania języka polskiego we współczesnej szkole podstawowej (II etap edukacyjny), zdobył wiedzę i kompetencje pedagogiczne i metodyczne, wiedzę na temat funkcjonowania szkolnictwa oraz procesów i możliwości doskonalenia zawodowego oraz został przygotowany do zajmowania stanowiska nauczyciela z kompetencjami pomocy we wstępnej diagnozie logopedycznej w szkole podstawowej (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie ze Standardami Kształcenia Nauczycieli /Rozporządzenie MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA FILOLOGIA POLSKA

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

 • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska z elementami neurodydaktyki) oraz przygotowanie logopedyczne (filologia polska I stopnia, specjalność nauczycielska z logopedią) i przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata filologii polskiej specjalności: filologia polska nauczycielska:

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: filologia polska ze specjalnością menedżer kultury (specjalizacja nienauczycielska), filologia polska ze specjalnością media i reklama (specjalizacja nienauczycielska): filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku (specjalizacja nienauczycielska):

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata filologii polskiej specjalności: filologia polska nauczycielska:

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku (specjalizacja nienauczycielska):

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: studia stacjonarne 40  (studia nauczycielskie i nienauczycielskie), w tym (drugi kierunek), studia niestacjonarne 30 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie).

 

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza w uczelnianym systemie rekrutacji elektronicznej.

 

SYLWETKI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku filologia polska (studia II stopnia) specjalność: menedżer kultury posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności;  ma ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie  specjalności menedżer kultury; specjalność ta związana jest z wiedzą na temat szeroko rozumianej kultury (audiowizualnej, masowej, lokalnej itp) oraz uzyskaniem kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w instytucjach kultury w charakterze:

 • lidera życia kulturalnego i artystycznego (np. animacja oraz promocja działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych, aktywizacja lokalnej społeczności),
 • komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury i sztuki,
 • doradcy w zakresie rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności (np. diagnozowanie potrzeb oraz warunków konkretnego środowiska, przygotowanie strategii przemian, pozyskiwanie środków finansowych).

Absolwent kierunku filologia polska (studia II stopnia) specjalność: media i reklam posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności;  ma ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie  specjalności media i reklama; specjalność umożliwiła poszerzenie wiedzy na temat współczesnych mediów i ich znaczenia w kulturze, a także zdobycie  umiejętności w zakresie konstruowania i rozumienia komunikatów reklamowych, projektowania kampanii promocyjnych oraz działań w obszarze public relations i media relations. 

Absolwent kierunku filologia polska (studia II stopnia) specjalność: nauczycielska z elementami neurodydaktyki posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności; ma ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie  specjalizacji nauczycielskiej (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie ze Standardami Kształcenia Nauczycieli (Rozporządzenie MNiSW z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);  jest wszechstronne przygotowany do pracy we współczesnej szkole, przede wszystkim zdobył wiedzę i kompetencje pedagogiczne i metodyczne oraz informacje o funkcjonowaniu szkolnictwa oraz procesów doskonalenia zawodowego. 

Absolwent kierunku filologia polska (studia II stopnia) specjalność: nauczycielska z logopedią posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności;  ma ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie  specjalności: filologia polska z logopedią, które pozwalają na pełnienie ról: filologa, nauczyciela logopedy, terapeuty zaburzeń mowy, działających w obszarze edukacji, diagnozy i terapii, ma kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu zgodnie z kierunkiem i wybrana specjalnością. 

Absolwent kierunku filologia polska (studia II stopnia) specjalność: językowe kształtowanie wizerunku posiada gruntowną wiedzę i kompetencje z zakresu filologii polskiej, pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności;  ma ponadto wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie specjalności: językowe kształtowanie wizerunku, jest przygotowany, dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom personalnym i społecznym, do pracy w biurach komunikacji społecznej i prasowych, w organach użyteczności publicznej, organizacjach samorządowych i lokalnych, instytucjach prowadzących edukację medialną i działalność informacyjną – wszędzie tam, gdzie ważna jest umiejętność sprawnego porozumiewania się.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98