Wydział Humanistyczny

Językoznawstwo

W roku akademickim 2018/2019 obowiązuje Uchwała nr 32/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich

 • Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego – pobierz
 • Terminarz postępowania kwalifikacyjnego – pobierz
 • Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego – pobierz

 

Dane kontaktowe:

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
pokój B208
25-406 Kielce
email: lp.ud1582177592e.kju1582177592@pfi1582177592
telefon: 41 349 71 20

Kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo

dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK

mail: lp.ud1582177592e.kju1582177592@aksr1582177592ednes1582177592j1582177592
telefon: 41 349 71 18

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 Kielce
pokój C118

dyżury:

 • 28.06. w godz. 16.30-17.30
 • 12.07. w godz. 14.00-15.00
 • 18.09. w godz. 12.30-13.30

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek

mail: lp.ud1582177592e.kju1582177592@keno1582177592zrwaw1582177592-kain1582177592wolop1582177592.ator1582177592od1582177592
telefon: 41 349 71 18

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 Kielce
pokój C118

dyżury:

 • 22.06. w godz. 11.30-12.30
 • 05.07. w godz. 11.30-12.30
 • 10.09. w godz. 11.30-12.30
 • 18.09. w godz. 11.30-12.30

Opiekunowie naukowi oraz tematyka badawcza dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie językoznawstwo w roku akademickim 2018/2019

dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK

lp.ud1582177592e.kju1582177592@nagy1582177592c.wal1582177592sinat1582177592s1582177592
www.ujk.edu.pl/ifp

dialektologia, język osobniczy, język polski jako obcy (w aspekcie pragmatycznym), odmiany socjolektalne współczesnej polszczyzny

dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK

lp.te1582177592no.at1582177592zcop@1582177592gja1582177592
idi.ujk.edu.pl

grzeczność językowa, język mediów, zjawiska współczesnego języka polskiego

dr hab. Andrzej Kominek prof. UJK

lp.te1582177592no.at1582177592zcop@1582177592moksu1582177592rdej1582177592
www.ujk.edu.pl/ifp

językoznawstwo kognitywne, metafora i metonimia, język wartości, język religijny, psycho- i neurolingwistyka, język osób z autyzmem

dr hab. Martyna Król-Kumor

ue.te1582177592no@121582177592_akme1582177592
www.ujk.edu.pl/ifo

homonimia i polisemia, analiza dyskursu publicznego

dr hab. Oleg Leszczak prof. UJK

lp.2o1582177592@kazc1582177592zselg1582177592elo1582177592
www.ujk.edu.pl/ifo

analiza dyskursu, lingwistyka tekstu, onomazjologia, semantyka leksykalna, słowotwórstwo, metodologia badań językoznawczych

dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK

lp.ud1582177592e.kju1582177592@aksw1582177592ezcra1582177592m.ane1582177592zram1582177592
www.ujk.edu.pl/ifp

lingwistyka kulturowa, etnolingwistyka, językowy obraz świata, stereotypy językowe, historia mówiona

dr hab. Elżbieta Michow prof. UJK

lp.2o1582177592@hcim1582177592ale1582177592
www.ujk.edu.pl/ifp

językoznawstwo historyczne (semantyka, zapożyczenia), onomastyka, toponimia świętokrzyska, wybrane zagadnienia slawistyczne (wzajemne wpływy języków słowiańskich, frazeologia

prof. dr hab. Irina Oukhvanova

moc.l1582177592iamg@1582177592avona1582177592vhkuo1582177592i1582177592
www.ujk.edu.pl/ifo

textual studies: textual content structure; key methods of textual analysis; types of discourses (political, academic, professional at large); methodology of discourse studies: critical, narrative, causal genetic discourse analyses: cognitive, pragmatic, functional approaches); cognitive studies: structure and concept analysis; content studies in theory and applied research: meaning / knowledge and its representation in different types of discourse

dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek

lp.ud1582177592e.kju1582177592@keno1582177592zrwaw1582177592-kain1582177592wolop1582177592.ator1582177592od1582177592
www.ujk.edu.pl/ifp

stałe związki frazeologiczne współczesnej polszczyzny; wpływ mediów na frazeologię polską; metafora; język w mediach (głównie język polityki i reklamy); frazeologia w socjolektach

dr hab. Irina Rolak

lp.po1582177592@4ene1582177592ri1582177592
www.ujk.edu.pl/ifo

komunikacja biznesowa: aspekty językowe, kulturowe, pragmatyczne; dyskurs ekonomiczny; teoria i praktyka przekładu tekstów specjalistycznych oraz literackich (języki polski – rosyjski)

prof. dr hab. Marek Ruszkowski

lp.po1582177592@06911582177592watsu1582177592g1582177592
www.ujk.edu.pl/ifp

stylistyka, lingwistyka tekstu, językoznawstwo stylistyczne, wariantywność współczesnej polszczyzny

dr hab. Joanna Senderska prof. UJK

lp.ud1582177592e.kju1582177592@aksr1582177592ednes1582177592j1582177592
www.ujk.edu.pl/ifp

socjolingwistyka, zróżnicowanie środowiskowe współczesnej polszczyzny (socjolekty), kategorie składniowe polszczyzny współczesnej a/i minionych epok

dr hab. Roman Starz

moc.l1582177592iamg@1582177592zrats1582177592namor1582177592
www.ujk.edu.pl/ifp

lingwistyka edukacyjna, słownictwo uczniów (ale nie tylko), słowniki frekwencyjne, ortografia, interpunkcja

dr hab. Piotr Zbróg prof. UJK

lp.ai1582177592retni1582177592@gorb1582177592z1582177592
www.ujk.edu.pl/ifp

składnia współczesna i historyczna, aspekty kultury języka i językoznawstwa normatywnego, komunikacja językowa w różnych aspektach (zakłócenia, manipulacja w procesie porozumiewania się)

Zakres materiału z językoznawstwa na rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami na studia doktoranckie 2018/2019

 • Aktualne zainteresowania badawcze.
 • Motywy zainteresowania językoznawstwem i podjęciem studiów III stopnia w tej dyscyplinie naukowej.
 • Rozumienie istoty pracy naukowej, jej prowadzenia i spodziewanych efektów.
 • Ogólna idea lub wstępna koncepcja pracy doktorskiej (projektu badawczego, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie studiów):
  • motywacja wyboru danej problematyki,
  • stopień nowatorstwa i oryginalności proponowanego tematu badań,
  • znajomość literatury naukowej związanej z tematem rozprawy oraz planami naukowego rozwoju,
  • określenie preferowanej metodologii.
 • Ogólna orientacja w metodologii badań językoznawczych.
 • Znajomość ogólnych zagadnień dotyczących wybranej przez kandydata dziedziny badań językoznawczych.
 • Podstawowa wiedza merytoryczna związana z problematyką przyszłej pracy doktorskiej (z wybraną dyscypliną naukową), w tym:
  • Teorie i paradygmaty językoznawcze.
  • Główne założenia funkcjonujących współcześnie subdyscyplin językoznawczych.
  • Działy językoznawstwa.
  • Obszary badań językoznawczych.
  • Językoznawstwo a inne dyscypliny naukowe (interdyscyplinarność badań naukowych).
  • Zróżnicowanie języka (odmiany, style, rejestry).
  • Pojęcie dyskursu.
  • Związki między językiem a kulturą.
  • Grzeczność językowa.
  • Teoria przekładu tekstów specjalistycznych oraz literackich.
 • Tematyka pracy dyplomowej (prezentacja):
  • motywacja wyboru tematu,
  • krótka relacja z badań prowadzonych w ramach pracy dyplomowej,
  • zastosowana metodologia (ocena dotyczyć będzie umiejętności zaprezentowania metod badawczych),
  • przedstawienie założeń i wyników pracy dyplomowej.
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582177592e.kju1582177592@muhw1582177592
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98