Wydział Humanistyczny

Literaturoznawstwo

W roku akademickim 2018/2019 obowiązuje Uchwała nr 32/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich

 • Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego – pobierz
 • Terminarz postępowania kwalifikacyjnego – pobierz
 • Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego – pobierz

 

Dane kontaktowe:

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
Sekretariat: B208
25-406 Kielce
mail: lp.ud1576110631e.kju1576110631@pfi1576110631
telefon: 41 349 7120

Kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie literaturoznawstwo

dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK

mail:lp.ud1576110631e.kju1576110631@oktu1576110631gel.a1576110631nyzar1576110631g 1576110631
telefon: 41 349 7122

Instytut Filologii Polskiej,
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 Kielce
pokój C421

dyżury:

 • 21.06 (czwartek), godz. 18.15-19.15
 • 28.06 (czwartek), godz. 15.30-16.30
 • 05.07 (czwartek), godz. 15.30-16.30
 • 18.09 (wtorek), godz. 15.30-16.30
 • 20.09 (czwartek), godz. 15.30-16.30

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Monika Bator

mail: moc.l1576110631iamg@1576110631rotab1576110631.akin1576110631om1576110631
telefon: 41 349-7121

Instytut Filologii Polskiej,
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 Kielce
pokój B210

dyżury:

 • 26.06 (wtorek), godz. 15.00-16.00
 • 03.07 (wtorek), godz. 15.00-16.00
 • 10.07 (wtorek), godz. 15.00-16.00
 • 11.09 (wtorek), godz. 15.00-16.00
 • 18.09 (wtorek), godz. 15.00-16.00

 

Opiekunowie naukowi oraz tematyka badawcza dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie literaturoznawstwo w roku akademickim 2018/2019

 prof. zw. dr hab. Tomasz Polański

www.ujk.edu.pl/ihis
moc.o1576110631ohay@1576110631iksna1576110631lopzs1576110631amot1576110631

Sztuka chrześcijańska w źródłach greckich, syryjskich i koptyjskich; rzymska cenzura literacka; orientalizm w kulturze grecko-rzymskiej; teoria i praktyka tłumaczenia w starożytnych językach orientalnych i klasycznych; historiografia grecka i syryjska IV-VI w.; historia i kultura hellenistyczna.

 dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.po1576110631@kifo1576110631tzsyz1576110631rkm1576110631

Tradycja biblijna w literaturze staropolskiej, staropolska literatura popularna i użytkowa (renesansowe prognostyki astrologiczne, kalendarze renesansowe i barokowe, klucze prognostykarskie, godzinniki), kaznodziejstwo XVII-wieczne, podstawowe kategorie kultury staropolskiej w tekstach literatury pięknej i popularnej.

dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1576110631e.kju1576110631@oktu1576110631gel.a1576110631nyzar1576110631g1576110631

Literatura polska przełomu XIX i XX wieku (zwłaszcza europeizacja kultury młodopolskiej, krytyka i komparatystyka literacka, problematyka sakrologiczna); modernistyczne mity i mityzacje; publicystyka rewolucyjno-niepodległościowa, związki polityki historycznej z literaturą; małe prozy pozytywistyczne; biografistyka literacka; edytorstwo.

dr hab. Beata Utkowska, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1576110631e.kju1576110631@aksw1576110631oktu1576110631

Życie literackie i artystyczne na ziemiach polskich drugiej połowy XIX i początku XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości Władysława S. Reymonta i Stefana Żeromskiego); edytorstwo tekstów literackich i paraliterackich przełomu stuleci (XIX i XX wieku).

dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1576110631e.kju1576110631@kicj1576110631owsm1576110631

Historia literatury okresu dwudziestolecia międzywojennego (twórczość Emila Zegadłowicza, Jerzego i Witolda Hulewiczów, działalność teatralna Stanisławy Wysockiej) i literatura współczesna (twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego); edytorstwo; literatura i kultura żydowska.

dr hab. Piotr Pietrych, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
moc.l1576110631iamg@1576110631hcyrt1576110631eip.r1576110631etsa1576110631

Polskie życie literackie w latach czterdziestych XX wieku (zwłaszcza twórczość Czesława Miłosza w tym okresie), twórczość Aleksandra Wata; teoria literatury i metodologia badań literackich.

dr hab. Janusz Detka, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.pw1576110631@1akt1576110631edzsu1576110631naj1576110631

Polska literatura współczesna (zwłaszcza okresu postalinowskiej „odwilży”), literatura regionu świętokrzyskiego, polityczne konteksty literatury i życia literackiego po 1945 roku.

dr hab. Diana Poskuta-Włodek, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
moc.l1576110631iamg@1576110631atuks1576110631op.an1576110631aid1576110631

Teatr  polski XX wieku w kontekście teatru europejskiego, awangarda teatralna w dwudziestoleciu międzywojennym; przemiany, nurty ideowe i estetyczne inscenizacji, reżyserii i sztuki aktorskiej; historia teatrów instytucjonalnych i alternatywnych, krytyka teatralna.

dr hab. Barbara Gierszewska, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1576110631e.kju1576110631@aksw1576110631ezsre1576110631ig.ar1576110631abrab1576110631

Życie literackie i artystyczne we Lwowie w pierwszej połowie XX wieku (m.in. osobowość Ostapa Ortwina oraz literatki i artystki „piszące”), historia filmu, publicystyka i krytyka filmowa w Polsce, formy łączenia wypowiedzi wizualnej i werbalnej w tekstach kultury i współczesnej komunikacji (obraz konceptualny i słowo wizualne), polskie uczone, literatki i artystki w XX wieku – biografistyka.

dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1576110631e.kju1576110631@iksw1576110631oksaz1576110631rt.we1576110631ingib1576110631z1576110631

Aksjologia literatury europejskiej, polsko-czeskie relacje kulturowo-literackie, literatura a komunikacja społeczna, zagadka literacka, kulturowe konteksty literatury, metodologia badań naukowych; literatura a Biblia.

dr hab. Marta Bolińska, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.pw1576110631@lob.1576110631atram1576110631

Proza polska XX wieku, literatura regionu świętokrzyskiego, gatunki dziennikarskie, audiodeskrypcja, dziecko i dzieciństwo w literaturze, kulturze i edukacji.

dr hab. Iwona Mityk

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1576110631e.kju1576110631@kyti1576110631m.ano1576110631wi1576110631

Współczesna literatura polska, ­proza polska XX i XXI wieku, ­konwencje literackie,  twórczość pisarzy regionu świętokrzyskiego, gatunki literatury popularnej.

dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.pw1576110631@kero1576110631zw.ga1576110631

Twórczość Wojciecha Żukrowskiego, listy do Wojciecha Żukrowskiego; twórczość pisarzy regionu świętokrzyskiego; literatura popularna.

dr hab. Krzysztof Jaworski

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.te1576110631no.at1576110631zcop@1576110631yksro1576110631waj1576110631

Twórczość Brunona Jasieńskiego; polski futuryzm; poezja awangardowa po roku 1989; relacje intersemiotyczne między sztuką (literaturą) „wysoką” i „niską”; literatura w nowoczesnych mediach.

dr hab. Alina Biała

www.ujk.edu.pl/ifp
moc.l1576110631iamg@1576110631kezsa1576110631ineb1576110631

Korespondencja sztuk – relacje między literaturą a malarstwem, architekturą, muzyką i tańcem; polska literatura współczesna; edukacja polonistyczna.

dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifo
lp.ud1576110631e.kju1576110631@abod1576110631zo-ak1576110631swoka1576110631won.a1576110631nnaoj1576110631

Proza rosyjskiego romantyzmu, szczególnie twórczość Aleksandra Bestużewa-Marlinskiego; rosyjska powieść historyczna okresu romantyzmu (organizacja przestrzeni, zagadnienia natury filozoficzno-moralnej, związek z literaturą Zachodu – przede wszystkim wpływ tradycji gotyckiej na powieści historyczne romantyków rosyjskich).

prof. zw. dr hab. Ludmiła Szewczenko

www.ujk.edu.pl/ifo
lp.ud1576110631e.kju1576110631@sfi1576110631

Proza rosyjska przełomu XX i XXI wieku; proza rosyjska emigracyjna; teoria literatury; komparatystyka.

dr hab. Magdalena Ożarska, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifo
lp.ud1576110631e.kju1576110631@aksr1576110631azo.a1576110631nelad1576110631gam1576110631

Anglojęzyczna intymistyka kobieca, podróżopisarstwo, literatura angielska XVIII-XIX wieku i jej polska recepcja, krytyczne studia roślinne, studia zwierzęce.

 

Zakres materiału z literaturoznawstwa na rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami na studia doktoranckie

 • Przedstawienie przyczyn podjęcia studiów III stopnia i argumentacja wyboru literaturoznawczych studiów doktoranckich.
 • Tematyka pracy magisterskiej (prezentacja);

– motywacja wyboru tematu, – krótka relacja z badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej, – zastosowana metodologia (ocena dotyczyć będzie umiejętności zaprezentowania metod badawczych), – przedstawienie założeń i wyników pracy magisterskiej.

 • Aktualne zainteresowania badawcze.
 • Rozumienie istoty pracy naukowej, jej prowadzenia i spodziewanych efektów.
 • Ogólna idea lub wstępna koncepcja pracy doktorskiej (projektu badawczego, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie studiów):

– motywacja wyboru danej problematyki, – stopień nowatorstwa i oryginalności proponowanego tematu badań, – ogólna wiedza o literaturze i kulturze epoki, której dotyczy projekt (lub propozycja tematu) oraz ogólna orientacja w wybranej dziedzinie badawczej, – określenie preferowanych metodologii, – zakres chronologiczny pracy, – jakość źródeł i sposobność dostępu do nich, – możliwość praktycznego zastosowania planowanej dysertacji, – potencjalny opiekun / promotor pracy.

 • Ogólna orientacja w metodologii badań nad literaturą lub dziedzinami pokrewnymi.
 • Znajomość ogólnych zagadnień dotyczących wybranej przez kandydata dziedziny badań literaturoznawczych lub dziedzin pokrewnych.
 • Znajomość literatury naukowej związanej z tematem rozprawy oraz planami naukowego rozwoju.
 • Podstawowa wiedza merytoryczna związana z problematyką przyszłej pracy doktorskiej (z wybraną dyscypliną naukową).
 • Prezentacja własnych osiągnięć badawczych (np. publikacje, udział w konferencjach naukowych, działalność w kołach naukowych itp.).
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1576110631e.kju1576110631@muhw1576110631
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98