Wydział Humanistyczny

Życiorys

Marzena MARCZEWSKA – dr hab., prof. UJK w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Rozprawę doktorską pt. Drzewa w ludowym językowym obrazie świata. Materiał regionu kieleckiego na tle porównawczym obroniła w 1996 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (promotor: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2013 roku na postawie rozprawy Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam… Choroba. Studium językowo-kulturowe (również na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie).

W latach 1999–2005 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego do spraw studenckich,  wydziałowego koordynatora ECTS i koordynatora programu Socrates-Erasmus, odpowiadała za wprowadzanie na Uczelni i Wydziale systemu punktów kredytowych (opracowanie informatorów ECTS) i wymianę zagraniczną (nawiązywanie i podpisywanie umów bilateralnych). W maju 2005 roku wybrana na stanowisko dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, funkcję pełniła do 30 września 2008 roku. W latach 2008-2012 członkini Senatu UHPJK/UJK (sekretarz Senatu). W maju 2012 roku powierzono jej po raz kolejny funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego (do spraw ogólnych i współpracy z zagranicą), jest także wydziałowym koordynatorem programów Erasmus+ i MOST. Odpowiada za współpracę  Wydziału ze środowiskiem samorządowym, z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi regionu. Od 1999 roku nieprzerwanie zasiada w Radzie Wydziału Humanistycznego.

Pomysłodawczyni, organizatorka i kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego. Specjalizuje się w etnolingwistyce i komunikacji językowej. Współpracuje z Sekcją Etnolingwistyczną Komitetu Językoznawstwa PAN. Działaczka społeczna.