Akcelerator Rozwoju

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, UJK oraz Unii Europejskiej

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Filologia Polska, Logopedia i Historia do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach wsparcia zapewnione będą następujące szkolenia/warsztaty:

Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy

 • Nauczysz się rozpoznawać przyczyny i objawy mowy bezdźwięcznej.
 • Poznasz zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 • Zdobędziesz umiejętność autorskiej diagnozy, oceny oraz planowania holistycznej terapii logopedycznej dziecka, u którego stwierdzono mowę bezdźwięczną.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 5 godzin, prowadząca: firma zewnętrzna

Wczesna diagnoza i stymulacja

 • Zapoznasz się z etapami rozwoju psychoruchowego dziecka, technikami karmienia i połykania, symptomami dysfagii, odruchami orofacjalnymi u dziecka w 1 r. życia, pediatryczno-logopedyczną oceną noworodka i dziecka do 7. roku życia.
 • Nauczysz się stosować w praktyce kwestionariusze rozwoju dziecka i rozwijać umiejętność programowania terapii logopedycznej u dzieci.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 10 godzin, prowadząca: firma zewnętrzna

Warsztaty komunikacji językowej

 • Weźmiesz udział w tandemowych warsztatach językowych (student polski i obcokrajowiec), w czasie których poszerzysz wiedzę o problemach kultury współczesnej oraz edukacji międzykulturowej.
 • Rozwiniesz umiejętność mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 20 godzin, prowadząca: firma zewnętrzna lub pracownik dydaktyczny UJK

Coaching i tutoring w dydaktyce szkolnej

 • Dowiesz się, czym jest coaching i tutoring
 • Poznasz etapy procesu coachingowego i tutorskiego oraz strukturę sesji coachingowej i tutorskiej
 • Osobiście przetestujesz metody, narzędzia i techniki wykorzystywane w coachingu i tutoringu
 • Dzięki zdobytym umiejętnościom zdecydujesz, jak dalej rozwijać własny potencjał oraz jak wzmacniać zasoby Twoich przyszłych uczniów.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 30 godzin, prowadząca: dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK (certyfikowany tutor i coach)

Biblioterapia w dydaktyce szkolnej

 • Poznasz terapeutyczny potencjał literatury.
 • Zdobędziesz wiedzę o warsztacie pracy biblioterapeuty.
 • Nauczysz się pisać programy biblioterapeutyczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, dorosłych i seniorów
 • Dowiesz się, jak za pomocą biblioterapii przeciwdziałać uzależnieniom, agresji, złości w Twojej przyszłej pracy oraz jak pracować z dziećmi chorymi i niedostosowanymi.
 • Poznasz bajkoterapię (bajka relaksacyjna, bajka terapeutyczna, bajka logopedyczna).
 • Będziesz mieć niepowtarzalną okazję napisania autorskiego programu biblioterapeutycznego.
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 40 godzin, prowadząca: dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK (biblioterapeuta)

Metoda projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako przykład efektywnego nauczania/uczenia się uczniów i rozwijania ich kompetencji kluczowych

 • Zapoznasz się z metodą projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Poznasz sposoby ewaluacji pracy metodą projektu. (Dowiesz się, jak prezentować efekty pracy metodą projektu oraz jak oceniać prezentację).
 • Nauczysz się, jak kształcić pożądane umiejętności i kompetencje u Twoich przyszłych uczniów
 • Jako przyszły nauczyciel dowiesz się, jak podnieść efektywność nauczania
 • Bez dodatkowych opłat poszerzysz swoją wiedzę i kompetencje zawodowe oraz dostaniesz świadectwo ukończenia kursu, które zwiększy Twoje szanse na rynku pracy!

Kurs trwa 20 godzin, prowadząca: dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk

 

Kursy zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.

Rekrutacja trwa od 19 lutego do 3 marca 2021 r.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu  na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się elektronicznie lub osobiście, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zapisu można dokonać na Wydziale Humanistycznym UJK (ul. Uniwersytecka 17), w pokoju nr 42.

Jeśli wybierają państwo drogę elektroniczną, dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/ (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu), wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować i w dniach od 19 lutego do 3 marca 2021 r. odesłać na adres mwesolowska@ujk.edu.pl.

W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy mwesolowska@ujk.edu.pl lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 41 349 71 02

Do formularza  należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.

Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji

1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: Filologia Polska, Historia, Logopedia, potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu*, z  zastrzeżeniem, że wsparcie może zostać zawężone do konkretnego roku, co zostanie podane w ogłoszeniu o rekrutacji. Wówczas do spełnienia kryterium potrzebne będzie udokumentowanie statusu studenta/-tki wskazanego roku.

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów -liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie -zaświadczenie z dziekanatu WH*.

3) Udokumentowana działalność i aktywność: a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt:3 i więcej aktywności), b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności), c)w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.

* ze względu na sytuację epidemiczną potwierdzenia dokona Dziekanat.

Skip to content