Akty prawne

 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw – pobierz
 • Ustawa o szkolnictwie wyższym – pobierz, pobierz
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z póź, zm.) – pobierz
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – pobierz
 • Rozporządzenie MNiSW z 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w przewodach doktorskich i habilitacyjnych – pobierz
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – pobierz
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich z 13 kwietnia 2016 r. – pobierz
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich z 1.07.2013 r. – pobierz
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów z 24.10.2014 r. – pobierz
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – pobierz
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 1.09.2011r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich – pobierz
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 5.10.2011r. w sprawie studiów doktoranckich – pobierz
 • Regulamin studiów doktoranckich (obowiązuje od 1.10.2015 r.) – pobierz
 • Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 października 2017 roku – pobierz
 • Zasady parametryzacji – pobierzzałącznik
 • Nowe zasady parametryzacji – zarządzenie Nr21/2016 – pobierz
 • Regulamin – Konkurs Młoda Kadra 2018 – pobierz
 • Zarządzenie Nr 25/2013 Rektora UJK w sprawie badań statutowych
Skip to content