Akty prawne

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora – pobierz
 • Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 października 2017 roku – pobierz
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
 • Uchwała nr 5/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_5_2021.html
 • Uchwała nr 12/2022 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 24 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 5/2021 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie
  https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_12_2022.html
 • Zarządzenie nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 13 stycznia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 61/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady finansowania badań naukowych, prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej ze środków UJK
  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_2_20221.html
Skip to content