O Wydziale

W skład Wydziału Humanistycznego wchodzą następujące jednostki: Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Instytut Historii, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Centrum Kultury i Języka Polskiego oraz Uniwersyteckie Centrum Mediów.

Jednostki Wydziału posiadają prawo doktoryzowania w zakresie historii, literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz prawo habilitowania w zakresie historii. Nasza kadra to: 14 profesorów zwyczajnych, 55 doktorów habilitowanych, 49 doktorów, 24 magistrów.

Wydział prowadzi kształcenie na 7 kierunkach studiów:

  • filologia polska
  • logopedia
  • filologia angielska
  • filologii germańska
  • lingwistyka stosowana
  • historia
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wszystkie kierunki z dotychczas ocenionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskały ocenę pozytywną. W jednostce prowadzone są studia doktoranckie w zakresie historii, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Ponadto oferujemy kształcenie na studiach podyplomowych, a także kształcenie obcokrajowców w zakresie języka polskiego.

Historia

Wydział Humanistyczny został utworzony pięćdziesiąt lat temu. 28 czerwca 1969 roku Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego wydał zarządzenie w sprawie organizacji Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach. W skład nowej uczelni wszedł nasz Wydział, na którym początkowo funkcjonowały dwa kierunki: filologia polska z historią i filologia rosyjska. Siedzibą Wydziału był budynek dawnego Liceum Pedagogicznego, później Studium Nauczycielskiego, mieszczący się przy ul. Leśnej 16. Pierwszym dziekanem został doc. dr Michał Jaworski (1.10.1969 – 31.10.1974), a organizacją pracy dziekanatu zajęła się mgr Zofia Wilczkowska.

29 września 1973 roku ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów o przekształceniu WSN w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która mogła kształcić nauczycieli dla potrzeb szkół podstawowych, średnich ogólnokształcących oraz zasadniczych i średnich szkół zawodowych. Rozpoczął się wówczas kolejny etap rozwoju Wydziału: pozyskiwano nowych pracowników, tworzono nowe zakłady, pracowano nad własną kadrą naukowo-dydaktyczną. We wrześniu 1979 roku patronem Wyższej Szkoły Pedagogicznej został Jan Kochanowski, co świadczyło o ważnej roli humanistyki w procesie kształcenia na naszej Uczelni. Był to również czas podjęcia starań o uzyskanie uprawnień ułatwiających rozwój własnej kadry. W 1989 roku Rada Wydziału Humanistycznego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, a w roku 1998 – do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W 2000 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna została przekształcona w Akademię Świętokrzyską. Znaczny przyrost liczby samodzielnych pracowników naukowych w Instytucie Historii pozwolił na uzyskanie w 2002 roku kolejnego uprawnienia –  tym razem do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii. W efekcie tej decyzji utworzono dzienne studia doktoranckie w zakresie historii (zarządzenie Rektora AŚ 9/2003 z dnia 27.02.2003r.; pierwsza edycja: 1.10.2003 r.). W 2008 roku Akademia Świętokrzyska przekształciła się w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, powracając do swego pierwotnego patronatu. W październiku 2008 roku zostały zainicjowane dzienne studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa (zarządzenie Rektora UHPJK 62/2008 z dnia 26.11.2008r.). W 2011 roku UHPJK spełnił wszystkie wymogi formalne uprawniające do uzyskania statusu uniwersytetu klasycznego i 1 października 2011 roku przekształcił się w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. W tym czasie Wydział Humanistyczny podjął działania o uzyskanie kolejnych uprawnień i w październiku 2012 roku uzyskał uprawnienia do doktoryzowania w zakresie literaturoznawstwa. Rok później, w roku akademickim 2013/2014 uruchomiono studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa (zarządzenie Rektora UJK 14/2013 z dnia 21.03.2013r.). Równocześnie Wydział rozwijał ofertę studiów magisterskich – kolejno uruchamiano studia II stopnia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii angielskiej i germańskiej. W ostatnich latach rozszerzono ofertę kształcenia o nowe kierunki: lingwistyka stosowana i logopedia.

Wydział stale dbał o kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, czego świadectwem jest m.in. wydawane od kilkunastu lat we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim czasopismo naukowe „Respectus Philologicus”. Dowodem obecności Wydziału w przestrzeni współczesnej humanistyki są także doktoraty honorowe przyznawane wybitnym postaciom świata nauki i literatury. Otrzymali je z inicjatywy Wydziału: prof. Franciszek Ziejka (2004), prof. Henryk Samsonowicz (2005), Wiesław Myśliwski (2007), prof. Stanisław Bylina (2009), Tadeusz Różewicz (2009), prof. Wojciech Wrzesiński (2010), Ewa Lipska (2012), prof. Walery Pisarek (2014), prof. Andrzej Markowski (2015), prof. Tomasz Schramm (2016), prof. Zoltán Kövecses (2017), prof. Jerzy Wyrozumski (2018), prof. Wiktoria Śliwowska (2019).

Skip to content