Filologia angielska

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA  I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne filologia angielska

  • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw – ocena z pisemnej części egzaminu dojrzałości dla kandydata. Przedmioty (matematyka, język polski, język angielski).
  • dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).
  • dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

Po pierwszym roku istnieje możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej albo języka biznesu.

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 80  osób.

Studia niestacjonarne filologia angielska

  • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw – ocena z pisemnej części egzaminu dojrzałości dla kandydata. Przedmioty (matematyka, język polski, język angielski).
  • dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).
  • dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

Po pierwszym roku istnieje możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej albo języka biznesu.

Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 60 osób.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się tymże językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posiada wiedzę z zakresu kultury i historii angielskiego obszaru językowego, operuje terminologią językoznawczą. Legitymuje się znajomością gramatyki i leksyki języka kierunkowego, co pozwala na swobodną i poprawną komunikację, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych pod względem stylistycznym i funkcjonalnym, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku kierunkowym w stopniu zawodowym i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w charakterze tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

W programie studiów uwzględniono między innymi ścieżkę nauczycielską.

Studia I stopnia na kierunku Filologia angielska stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Są podstawą do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej.

 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia przeznaczone dla absolwentów kierunku filologia angielska, filologia ze specjalnością filologia angielska oraz lingwistyka stosowana (z językiem angielskim)

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia  

  • konkurs dyplomów – ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.
  • Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 45 osób.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia 

  • konkurs dyplomów – ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.
  • Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 40 osób.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posiada poszerzoną wiedzę z zakresu kultury i historii angielskiego obszaru językowego, zna literaturę brytyjską oraz amerykańską, operuje terminologią językoznawczą, literaturoznawczą i kulturoznawczą z zakresu badań języka, kultury i literatury angielskiego obszaru językowego. Legitymuje się znajomością gramatyki, leksyki, frazeologii i składni języka angielskiego, co pozwala na swobodne i poprawne wykorzystanie tego języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku angielskim w stopniu zawodowym i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. W pierwszym semestrze studiów student wybiera odpowiednią ścieżkę kształcenia: translatorską albo nauczycielską.

Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę tłumacza, lektora w szkołach językowych, asystenta oraz coacha językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury angielskiej. Po odbyciu odpowiedniego przygotowania pedagogiczno-metodycznego ma również możliwość nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach edukacji.

Skip to content