Stypendia

 

UWAGA !
dotyczy studentów, którzy otrzymują stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku ak. 2023/2024.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku ak.2023/2024 przyjmowane będą od 22.01.2024 roku do 05.02.2024 roku.

 

Dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2023/2024

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na  rok ak. 2023/2024 dla studentów II, III roku  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego stopnia przyjmowane będą od 18.09.2023 roku do 13.10.2023 roku w pok. nr 42. Osoby przyjęte na I rok studiów mogą składać wnioski w terminie 02-18.10.2023 r.

Studenci składają wnioski osobiście po zarejestrowaniu na określony dzień i godzinę wizyty w Dziekanacie.

System rezerwacji terminów on-line

Student, który złoży wniosek po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania) od miesiąca, w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do pok. nr 42. Wnioski można składać od dnia 5 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2023 roku.

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów
za miesiąc luty 2024 r.

Wydział Luty 2024 r.
Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich Przelew stypendiów
w dniu
Wydział Sztuki 5 6
Wydział Humanistyczny 6 8
Filia w Sandomierzu 9 13
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 13 15
Wydział Pedagogiki i Psychologii 15 19
Collegium Medicum 19 21
Wydział Prawa i Nauk Społecznych 21 23

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów
za miesiąc marzec 2024 r.

Wydział Marzec 2024 r.
Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich Przelew stypendiów
w dniu
Wydział Sztuki 4 5
Wydział Humanistyczny 5 7
Filia w Sandomierzu 8 11
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 11 13
Wydział Pedagogiki i Psychologii 13 15
Collegium Medicum 15 20
Wydział Prawa i Nauk Społecznych 20 25

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 wypłacane jest od października 2023 roku do lutego 2024 roku:

pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2023 r

Stypendium socjalne

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego
0,00 – 300,00 1250 zł
300,01 – 600,00 1150 zł
600,01 – 860,00 1050 zł
860,01 – 1090,00 950 zł
1090,01 – 1294,40 850 zł

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 wypłacane jest od marca 2024 roku do czerwca 2024 roku.

Stypendium socjalne

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego
0,00 – 300,00 1400 zł
300,01 – 600,00 1300 zł
600,01 – 860,00 1200 zł
860,01 – 1090,00 1100 zł
1090,01 – 1294,40 1000 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 300 zł.

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 6 lutego 2024 roku

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 21.09.2023, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2022 r. – 5549 .

Stypendium rektora

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium rektora w roku akademickim 2023/2024 wypłacane jest od października 2023 roku do czerwca 2024 roku:

pierwsze stypendium rektora wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2023 r.

Stypendium rektora dla studentów:

liczba punktów rodzaj stypendium Kwota stypendium
10 i powyżej I stopień 1 200,00 zł
4 – 9 pkt. II stopień 1 100,00 zł
1 – 3 pkt. III stopień 1000,00 zł

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1000 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych wypłacane są od października 2023 roku do czerwca 2024 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2023 r.)

za znaczny stopień niepełnosprawności            650 zł
za umiarkowany stopień niepełnosprawności   600 zł
za lekki stopień niepełnosprawności                 550 zł

Zapomoga

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2023 roku do czerwca 2024 roku.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

W roku akademickim 2023/2024 minimalna wysokość zapomogi 600 zł, maksymalna 1700 zł.

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 15 września 2023 roku.

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

Skip to content