Stypendia

Dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2022/2023

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na  rok ak. 2022/2023 dla studentów II, III roku  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego stopnia przyjmowane będą od 15.09.2022 roku do 10.10.2022 roku w pok. nr 42. Osoby przyjęte na I rok studiów mogą składać wnioski w terminie 01-17.10.2022 r.

Studenci składają wnioski osobiście po zarejestrowaniu na określony dzień i godzinę wizyty w Dziekanacie.

System rezerwacji terminów on-line

Student, który złoży wniosek po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania) od miesiąca, w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do pok. nr 42. Wnioski można składać od dnia 5 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2022 roku.

UWAGA !

dotyczy studentów, którzy otrzymują stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku ak. 2022/2023. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku ak.2022/2023 przyjmowane będą od 23.01.2023 roku do 06.02.2023 roku.

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów
za miesiąc luty 2022 r.

Wydział Luty 2023 r.
Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich Przelew stypendiów
w dniu
Wydział Sztuki 6 7
Wydział Humanistyczny 7 9
Filia w Sandomierzu 9 10
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 10 14
Filia w Piotrkowie Tryb. 13 15
Wydział Pedagogiki i Psychologii 14 17
Collegium Medicum 17 21
Wydział Prawa i Nauk Społecznych 21 24

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów
za miesiąc marzec 2023 r.

Wydział Marzec 2023 r.
Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich Przelew stypendiów
w dniu
Wydział Sztuki 13 14
Wydział Humanistyczny 14 16
Filia w Sandomierzu 15 17
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 16 21
Filia w Piotrkowie Tryb. 21 23
Wydział Pedagogiki i Psychologii 21 23
Collegium Medicum 23 27
Wydział Prawa i Nauk Społecznych 27 30

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 wypłacane jest od października 2022 roku do lutego 2023 roku:

pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2022 r

Stypendium socjalne

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego
0,00 – 300,00 1100 zł
300,01 – 600,00 970 zł
600,01 – 860,00 870 zł
860,01 – 1051,70 770 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 250 zł.

Stypendium socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 wypłacane jest od marca 2023 roku do czerwca 2023 roku

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego
0,00 – 300,00 1180 zł
300,01 – 600,00 1050 zł
600,01 – 860,00 950 zł
860,01 – 1090,00 850 zł
1090,01 – 1294,40 750 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 300 zł.

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 23.09.2022, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2021 r. – 3288 .

Stypendium rektora

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 wypłacane jest od października 2022 roku do czerwca 2023 roku:

pierwsze stypendium rektora wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2022 r.

Stypendium rektora dla studentów:

liczba punktów rodzaj stypendium Kwota stypendium
10 i powyżej I stopień 1 100,00 zł
4 – 9 pkt. II stopień 1 000,00 zł
1 – 3 pkt. III stopień  950,00 zł

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1000 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych wypłacane są od października 2022 roku do czerwca 2023 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2022 r.)

za znaczny stopień niepełnosprawności            650 zł
za umiarkowany stopień niepełnosprawności   600 zł
za lekki stopień niepełnosprawności                 550 zł

Zapomoga

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2022 roku do czerwca 2023 roku.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

W roku akademickim 2021/2022 minimalna wysokość zapomogi 800 zł, maksymalna 1500 zł.

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 23 września 2022 roku.

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

Skip to content