Stypendia

Dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2021/2022

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na  rok ak. 2021/2022 dla studentów II, III i IV roku  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych , pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przyjmowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego od 15.09.2021 roku do 08.10.2021 roku w pok. nr 42. Osoby przyjęte na I rok studiów mogą składać wnioski w terminie 01-15.10.2021 r.

Studenci składają wnioski osobiście po zarejestrowaniu na określony dzień i godzinę wizyty w Dziekanacie.

System rezerwacji terminów on-line

Ze względów bezpieczeństwa związanymi z COVID-19, na terenie obiektu obowiązują maseczki ochronne.

Student, który złoży wniosek po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania) od miesiąca, w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do pok. nr 42. Wnioski można składać od dnia 5 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2021 roku.

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów
za miesiąc kwiecień 2022 r.

Wydział kwiecień 2022 r.
Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich Przelew stypendiów
w dniu
Wydział Sztuki 4 6
Wydział Humanistyczny 5 8
Filia w Sandomierzu 7 11
Wydział nauk ścisłych i Przyrodniczych 11 13
Wydział Pedagogiki i Psychologii 13 20
Filia w Piotrkowie Tryb. 20 22
Wydział Prawa i Nauk społecznych 21 26
Collegium Medicum 26 29

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów
za miesiąc maj 2022 r.

Wydział maj 2022 r.
Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich Przelew stypendiów
w dniu
Wydział Sztuki 4 6
Wydział Humanistyczny 5 9
Filia w Sandomierzu 10 11
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 11 13
Wydział Pedagogiki i Psychologii 13 18
Filia w Piotrkowie Tryb. 18 23
Wydział Prawa i Nauk społecznych 20 25
Collegium Medicum 23 30

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów
za miesiąc czerwiec 2022 r.

Wydział czerwiec 2022 r.
Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich Przelew stypendiów
w dniu
Wydział Sztuki 3 7
Wydział Humanistyczny 6 8
Filia w Sandomierzu 7 10
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 10 14
Wydział Pedagogiki i Psychologii 13 15
Filia w Piotrkowie Tryb. 15 21
Wydział Prawa i Nauk społecznych 20 24
Collegium Medicum 24 29

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2021 roku do czerwca 2022 roku:

pierwsze stypendium socjalne, rektora i dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2021 r.

Stypendium socjalne

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego
0,00 – 170,00 800 zł
170,01 – 350,00 750 zł
350,01 – 528,00 700 zł
528,01 – 700,00 650 zł
700,01 – 875,00 600 zł
875,01 – 1051,70 550 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 200 zł.

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 22.09.2021, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2020 r. – 3819 zł.

Stypendium rektora

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2021 roku do czerwca 2022 roku (pierwsze stypendium rektora wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2021 r.)

Stypendium rektora dla studentów:

liczba punktów rodzaj stypendium Kwota stypendium
10 i powyżej I stopień 1 100,00 zł
4 – 9 pkt. II stopień 1 000,00 zł
1 – 3 pkt. III stopień  950,00 zł

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1000 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2021 roku do czerwca 2022 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2021 r.)

za znaczny stopień niepełnosprawności            500 zł
za umiarkowany stopień niepełnosprawności   450 zł
za lekki stopień niepełnosprawności                 400 zł

Zapomoga

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2021 roku do czerwca 2022 roku.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

W roku akademickim 2021/2022 minimalna wysokość zapomogi 600 zł, maksymalna 1200 zł.

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 11 września 2021 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

Skip to content