Wymagane dokumenty przed obroną

 1. Pracę dyplomową w wersji dwustronnie drukowanej, oprawioną w miękką okładkę z adnotacją Promotora o jej przyjęciu.
  Do pracy dyplomowej winne być dołączone w sposób trwały oświadczenie studenta
 2. Płytę z pracą w wersji elektronicznej, w papierowej kopercie. Bezpośrednio na płycie należy napisać markerem: imię i nazwisko autora pracy i jej tytuł. Tak opisaną płytę powinien podpisać Promotor.  Na płycie powinny znajdować się pliki pracy dyplomowej, oświadczenie (wypełnione oraz własnoręcznie podpisane, później zeskanowane), aneksy/załączniki w wersji .doc(lub .docx, .odt) i wersja w .pdf
 3. Studenci przygotowujący się do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do zamieszczenia tej że pracy na swoim profilu w Wirtualnej Uczelni, w zakładce „dyplom”.
 4. Fiszki biblioteczne 2 szt. w formacie A5 poziomo (wypełnione elektroniczne)
 5. Kartę obiegową
 6. Protokół z procedury antyplagiatowej wraz z podpisem promotora.
 7. Ankietę samooceny
 8. Ankietę do suplementu
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z recenzją
Skip to content