Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): egzamin dojrzałości z języka polskiego (50%), matematyki (5%), języka obcego: języka angielskiego lub języka francuskiego lub języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego lub języka rosyjskiego lub języka włoskiego (25%), historia lub wiedza o społeczeństwie (20%).

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne: dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

  • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw – ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata: język polski, matematyka, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
  • dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw – wyniki z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny): język polski, matematyka, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie.
  • dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wyniki części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny): język polski, matematyka, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie.

Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 31.
Przewidywany limit przyjęć na studia: 60 osób.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przekazanie studentom wiedzy oraz kształtowanie umiejętności z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz – ze względu na interdyscyplinarność kierunku i jego specyfikę – innych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk humanistycznych, m.in. filozofii, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o zarządzaniu, nauk o polityce, prawa i etyki oraz języka obcego. Studia mają charakter praktyczny. Oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i kierunkowych są trzy moduły do wyboru przez studenta: dziennikarstwo nowych mediów; realizacja radiowo-telewizyjna; wizerunek, promocja i reklama. Studenci mogą wybierać także formę pracy dyplomowej. Oprócz tradycyjnej rozprawy teoretycznej mogą przygotować projekt z zakresu PR i reklamy lub portfolio obejmujące opublikowane prace dziennikarskie.

SYLWETKI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia) jest wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a także innych związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej: w prasie, portalach internetowych, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach informacyjnych, wydawnictwach, instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations, instytucjach samorządu lokalnego i władz lokalnych, a także instytucjach kultury, podmiotach gospodarczych, usługowych, stowarzyszeniach itp.

Blok przedmiotów z zakresu dziennikarstwa nowych mediów poszerza umiejętności wymagane w redakcjach prasowych i internetowych. Absolwent ma opanowany warsztat dziennikarski, w tym także warsztat fotografa nowych mediów, potrafi biegle posługiwać się programami edycyjnymi, a w podstawowym zakresie także projektować strony WWW. Blok przedmiotów z zakresu realizacji radiowo-telewizyjnej umożliwia nabycie specyficznych kompetencji w zakresie sztuki autoprezentacji, emisji głosu, umiejętności posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w pracy reportera radiowego i telewizyjnego, przygotowania materiałów dźwiękowych i filmowych. Blok przedmiotów z zakresu wizerunek, promocja i reklama rozwija umiejętności warsztatowe pozwalające przygotować materiały reklamowe i promocyjne w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki instytucji, dla których są przeznaczone.

Ze względu na realia rynku, jako jedna z fakultatywnych możliwości (moduł komunikowanie w społecznościach lokalnych), prowadzone są zajęcia dotyczące funkcjonowania administracji samorządowej oraz komunikacji społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Alternatywą dla tych zajęć jest blok przedmiotów nazwanych ogólnie oblicza komunikacji społecznej.

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) mają możliwość kontynuowania studiów na II stopniu (studia magisterskie) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz na innych kierunkach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

  • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej:

  • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych i/lub społecznych:

  • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Minimalna ocena na dyplomie wymagana do zakwalifikowania: 3,5.
Przewidywany limit przyjęć na studia – 30.

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza w uczelnianym systemie rekrutacji elektronicznej.

Kształcenie na II stopniu studiów obejmuje moduł ogólnouczelniany, moduł podstawowy/kierunkowy oraz moduły do wyboru przez studenta: dziennikarstwo multimedialne lub menadżer mediów i reklamy. Stanowią one uzupełnienie wiedzy ogólnej z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz umiejętności dziennikarskich o problematykę szczegółową, pozwalającą zdobyć dodatkowe kompetencje. Ofertę kształcenia poszerzają jeszcze moduły fakultatywne – współczesny język i kultura oraz mediatyzacja sfery publicznej.

SYLWETKI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia) Jest przygotowany do pracy w prasie, portalach internetowych, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach informacyjnych, wydawnictwach, w instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem, public relations, instytucjach samorządu lokalnego i władz lokalnych, a także instytucjach kultury, podmiotach gospodarczych, usługowych, stowarzyszeniach itp., w tym także na stanowiskach zarządczych. Posiada praktyczne umiejętności wymagane w pracy dziennikarza lub menadżera mediów i reklamy, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Ma zdolność zdobywania i biegłego wykorzystywania kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Jest wyposażony w aparat wiedzy pozwalający analizować i współtworzyć zasady i formy funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Cechuje go wysoka sprawność językowa, praktyka w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne i społeczne. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą osiągnąć wysoki stopień profesjonalizmu.

Blok przedmiotów dziennikarstwo multimedialne zapewnia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze samodzielnego specjalisty, zajmującego się zdobywaniem, przetwarzaniem i publikowaniem informacji oraz bardziej złożonych form dziennikarskich. Absolwent potrafi biegle posługiwać się specjalistycznymi programami edycyjnymi, przetwarzać elektroniczne źródła informacji, tworzyć materiały dźwiękowe i filmowe. 

Blok przedmiotów menadżer mediów i reklamy daje specyficzne kompetencje w zakresie zarządzania firmą medialną. Absolwent potrafi zaplanować i realizować działalność medialną i reklamową, wykorzystać w praktyce wiedzę na temat rynku reklamy, finasowania mediów i prawnych aspektów działania firmy medialnej.

Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) mogą podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplinach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Wymiernym efektem zajęć są m.in. audycje radiowe w Radiu Fraszka, strona internetowa radia, na której dostępne są materiały tekstowe, dźwiękowe i filmowe, przygotowywane w profesjonalnych studiach radiowym i telewizyjnym. Studenci opracowują także i realizują projekty kampanii reklamowych dla konkretnych firm z regionu. Współpraca z lokalnymi mediami oraz instytucjami działającymi w branży PR i reklamy daje możliwość odbywania w nich praktyk zawodowych i podejmowania staży. Zatrudnieni w Katedrze praktycy zapewniają realizację programu zajęć zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku. Dzięki nim także część praktyk może odbywać się w UJK – w Uniwersyteckim Centrum Mediów. Większość praktyk odbywa się w instytucjach medialnych regionu. Studenci mogą także uczestniczyć w projektach podnoszących kompetencje oraz stażowych, realizowanych w Instytucie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, np. NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Skip to content