Lingwistyka stosowana

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA

Zajęcia będą prowadzone w grupach językowych: angielski/niemiecki oraz angielski/rosyjski

Zasady rekrutacji:

  • dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski,  język polski, matematyka.
  • dla kandydatów z nową maturą: konkurs świadectw – wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski, język polski, matematyka.
  • dla kandydatów ze starą maturą: konkurs świadectw – ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.Przedmioty: język angielski,  język niemiecki lub język rosyjski, język polski, matematyka.

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 50 osób.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się znajomością dwóch języków obcych (języka angielskiego – jako języka pierwszego oraz języka rosyjskiego lub niemieckiego – jako języka drugiego) na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury i historii kierunkowych obszarów językowych, operuje terminologią językoznawczą w językach kierunkowych. Legitymuje się znajomością gramatyki i leksyki języków kierunkowych, co pozwala na swobodne i poprawne wykorzystanie tych języków w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o językach kierunkowych w stopniu zawodowym i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

W blokach specjalnościowych absolwenci uzyskają ogólne umiejętności tłumaczeniowe w dwóch językach obcych. Absolwenci kierunku lingwistyka stosowana zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie tłumaczenia naukowo-technicznego i prawniczego, finansowego, a także posiądą umiejętność tłumaczeń audiowizualnych i poświadczonych. Dodatkowo rozwiną  kwalifikacje do posługiwania się językiem obcym w obsłudze biznesu.

Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury obszarów kierunkowych. 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA

Zajęcia będą prowadzone w grupach z językiem angielskim i rosyjskim

Zasady rekrutacji:

  • Absolwenci kierunku lingwistyka stosowana (z językiem angielskim i rosyjskim)
  • Konkurs dyplomów. Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5
  • Kryterium dodatkowe: Średnia ocen z ukończonych studiów

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 30 osób.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością dwóch języków obcych na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu  Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury i historii kierunkowych obszarów językowych, operuje terminologią językoznawczą w językach kierunkowych. Legitymuje się znajomością gramatyki i leksyki języków kierunkowych, co pozwala na swobodne i poprawne wykorzystanie tych języków w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o językach kierunkowych w stopniu zawodowym i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury obszarów kierunkowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie  językoznawstwa.

Skip to content