Wydział Humanistyczny

Stypendia

Studenci, którzy złożyli wnioski o stypendium socjalne i stypendium rektora dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/2020.

Dziekanat Wydziału Humanistycznego informuje, iż decyzje dotyczące przyznania w/w stypendium będą do odbioru w pok. nr 42  od 12 do 15 listopada 2019 roku.

Odebranie decyzji w w/w terminie jest warunkiem wypłaty stypendium.

Dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na  rok ak. 2019/2020 dla studentów II, III i IV roku  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przyjmowane będą od 17.09.2019 roku do 18.10.2019 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Osoby przyjęte na I rok studiów mogą składać wnioski w terminie 01- 18.10.2019 r. 

W związku z tym od dnia 12 września 2019 roku został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów on-line.                                          

Student, który złoży wniosek po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie ( bez wyrównania ) od miesiąca , w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego.

Wnioski można składać od dnia 5 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2019 roku.

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów za miesiąc
maj 2020 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Filia w Sandomierzu 6 7
Wydział nauk ścisłych i Przyrodniczych 7 11
Wydział Humanistyczny 11 13
Filia w Piotrkowie Tryb. 13 15
Wydział Pedagogiki i Psychologii; Wydział Sztuki 15 20
Collegium Medicum 20 22
Wydział Prawa i Nauk społecznych 25 27

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów za miesiąc czerwiec 2020 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Filia w Sandomierzu 4 5
Wydział nauk ścisłych i Przyrodniczych 5 9
Wydział Humanistyczny 15 17
Filia w Piotrkowie Tryb. 17 18
Wydział Pedagogiki i Psychologii; Wydział Sztuki 18 22
Collegium Medicum 22 24
Wydział Prawa i Nauk społecznych 24 29

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2019 roku do czerwca 2020 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2019 r.)

Stypendium socjalne

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego
0,00 – 528,00 900 zł
528,01 – 790,99 700 zł
791,00 – 1051,70 500 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 200 zł.

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018 r. 2715 zł.

Stypendium rektora

Stypendium rektora dla studentów:      

liczba punktów rodzaj stypendium Kwota stypendium
10 i powyżej I stopień 1 400 zł
4 – 9 pkt. II stopień 1 200 zł
1 – 3 pkt. III stopień 1 000 zł

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1400 zł

Stypendium rektora dla doktorantów 1400 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  • za znaczny stopień niepełnosprawności              – 700 zł
  • za umiarkowany stopień niepełnosprawności     – 600 zł
  • za lekki stopień niepełnosprawności                   – 500 zł

Zapomoga

W roku akademickim 2019/2020 minimalna wysokość zapomogi 700 zł, maksymalna  1000 zł

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   11 września 2019 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

Stypendia doktoranckie i projakościowe w roku akademickim 2019/2020

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 doktoranci lat II, III, IV chcący ubiegać się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych mogą w dniach 28 października – 10 listopada br. składać wnioski o przyznanie ww. świadczeń do kierowników studiów.

Zasady przyznawania stypendium oraz zwiększenia stypendium pozostają bez zmian, podobnie wzory wniosków. Zasady, o których mowa, reguluje Zarządzenie nr 60/2018 Rektora UJK w Kielcach.

Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i projakościowego w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 99/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2019roku w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia w rokuakademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 102/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2019/2020

 

Termin składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2019/2020 do Kierowników studiów doktoranckich – do 10 listopada 2019 roku.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98