Wydział Humanistyczny

Stypendia

Dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok ak. 2018/2019 dla studentów II, III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przyjmowane będą od 17.09.2018 roku do 19.10.2018 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Osoby przyjęte na I rok studiów mogą składać wnioski w terminie 01-19.10.2018 r.

W związku z tym od dnia 10 września 2018 roku został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów on-line.                                          

Student, który złoży wniosek po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania ) od miesiąca, w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego.

Wnioski można składać od dnia 5 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2018 roku.

Terminarz wypłat świadczeń pomocy materialnej za miesiąc
marzec 2019 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 4 6
Piotrków Trybunalski 6 7
Matematyczno-Przyrodniczy 7 11
Humanistyczny 11 13
Pedagogiczny i Artystyczny 13 18
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 18 21
Prawa, Administracji i Zarządzania 21 26

Terminarz wypłat świadczeń pomocy materialnej za miesiąc
kwiecień 2019 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 4 8
Piotrków Trybunalski 8 9
Matematyczno-Przyrodniczy 9 12
Humanistyczny 12 16
Pedagogiczny i Artystyczny 16 18
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 18 24
Prawa, Administracji i Zarządzania 24 29

Terminarz wypłat świadczeń pomocy materialnej za miesiąc
maj 2019 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 8 9
Piotrków Trybunalski 9 10
Matematyczno-Przyrodniczy 10 14
Humanistyczny 15 17
Pedagogiczny i Artystyczny 20 22
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 22 27
Prawa, Administracji i Zarządzania 27 30

Terminarz wypłat świadczeń pomocy materialnej za miesiąc
czerwiec 2019 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 4 5
Piotrków Trybunalski 5 6
Matematyczno-Przyrodniczy 6 10
Humanistyczny 10 12
Pedagogiczny i Artystyczny 12 14
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 14 18
Prawa, Administracji i Zarządzania 18 24

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla doktorantów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla doktorantów wypłacane są od października 2018 roku do czerwca 2019 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2018 r.)

 

Stypendium socjalne

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
0 – 340,99 600 zł 750 zł
341,00 – 550 500 zł 650 zł
550,01 – 760 300 zł 450 zł
760,01 – 1000 200 zł 350 zł

 

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 23 września 2017 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. – 3399 zł. (Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązuje do dnia 23 września 2018 r.)

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów  wynosi   750 zł    

 

Stypendium specjalne

W związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu przyznawane jest świadczenie w wysokości:

 • za znaczny stopień niepełnosprawności              – 500 zł
 • za umiarkowany stopień niepełnosprawności   400 zł
 • za lekki stopień niepełnosprawności                   300 zł

 

Zapomoga

Ustala się wysokość zapomóg z tytułu:      

 1. chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanego śmiercią rodzica, małżonka opiekuna prawnego – 800 zł
 2.  nagłej i ciężkiej choroby studenta, jego małżonka, dziecka lub rodzeństwa uczącego się do
  26 roku życia, zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym, będącego na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków  – 600 zł
 3. nagłej choroby rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym ze studentem, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków  – 600 zł
 4. nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, a w szczególności pożarem, powodzią lub suszą – 500 zł,
 5. innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, powodujących znaczne zwiększenie wydatków –  500 zł

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   10 września 2018 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

Stypendia doktoranckie i projakościowe w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i projakościowego 2018/2019

Zarządzenie Nr 80/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 81/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia w roku akademickim 2018/2019

 

Termin składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2018/2019 do Kierowników studiów doktoranckich – do 10 listopada 2018 roku.

 

Zasady składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2018/2019

 • student/doktorant przedstawia swoja kandydaturę (wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz oświadczeniem o zamieszczeniu jego nazwiska i imienia –
  w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium) do przyznania stypendium Rektorowi UJK za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej – Dziekana właściwego Wydziału,
 • wniosek przygotowuje uczelnia na podstawie kandydatury przedstawionej przez studenta,
 • wniosek składa się z części formalnej (A) oraz części zawierającej wykaz osiągnięć wybitnych osiągnięć (B),
 • osiągnięcia w części B wniosku – w ramach danej kategorii – powinny być oznaczone literami alfabetu,
 • przez datę uzyskania osiągnięcia rozumie się dzień, miesiąc i rok,
 • do wniosku przekazywanego właściwemu ministrowi NIE DOŁĄCZA SIĘ dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć.

Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 03 września 2018 r.

 1. Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać z Dziekanatów Wydziałów do Działu Spraw Studenckich w terminie do dnia 05 września 2018 r.
 2. Zweryfikowane wnioski wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć Rektor przekażą do zaopiniowania przez Rady Wydziałów do dnia 17 września 2018 r.
 3. Zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski (bez dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć) należy przekazać do Działu Spraw Studenckich do dnia 27 września 2018 r.

Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019
https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

wskazówki dotyczące wypełniania wniosków studentów
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_06/19b801725af6fed4351b46f4c325021b.pdf

Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

wskazówki dotyczące wypełniania wniosków doktorantów
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_06/30aaaea978bdf26673f2e6bd8c3dbf0f.pdf

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1563540457e.kju1563540457@muhw1563540457
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98