Wydział Humanistyczny

Stypendia

 

Dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na  rok ak. 2020/2021 dla studentów II, III i IV roku  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych , pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przyjmowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego od 14.09.2020 roku do 09.10.2020 roku w pok. nr 42. Osoby przyjęte na I rok studiów mogą składać wnioski w terminie 12-30.10.2020 r.

Studenci składają wnioski osobiście po zarejestrowaniu na określony dzień i godzinę wizyty w Dziekanacie. Ze względów bezpieczeństwa związanymi z COVID-19, student zobowiązany jest być w maseczce ochronnej oraz posiadać własny długopis.

W związku z tym od dnia 07 września 2020 roku został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów on-line.

Student , który złoży wniosek   po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania) od miesiąca , w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do pok. nr 42. Wnioski można składać od dnia 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2020 roku.

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów
za miesiąc maj 2021 r.

Wydział Maj 2021 r.
Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich Przelew stypendiów
w dniu
Filia w Sandomierzu 5 7
Wydział nauk ścisłych i Przyrodniczych 6 11
Wydział Sztuki 11 13
Wydział Humanistyczny 13 17
Filia w Piotrkowie Tryb. 13 18
Wydział Pedagogiki i Psychologii; Wydział Sztuki 18 20
Collegium Medicum 20 25
Wydział Prawa i Nauk społecznych 25 28

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów
za miesiąc czerwiec 2021 r.

Wydział Czerwiec 2021 r.
Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich Przelew stypendiów
w dniu
Filia w Sandomierzu 1 2
Wydział nauk ścisłych i Przyrodniczych 7 9
Wydział Sztuki 9 11
Wydział Humanistyczny 11 15
Filia w Piotrkowie Tryb. 11 16
Wydział Pedagogiki i Psychologii; Wydział Sztuki 16 18
Collegium Medicum 18 23
Wydział Prawa i Nauk społecznych 23 28

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 roku do czerwca 2021 roku z tym że pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2020 r.

Stypendium socjalne

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego
0,00 – 265,00 650 zł
265,01 – 528,00 550 zł
528,01 – 790,00 400 zł
790,01 – 1051,70 300 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 200 zł.

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 23.09.2020 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r. – 3244 zł.

Stypendium rektora

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 roku do czerwca 2021 roku (pierwsze stypendium rektora wypłacane jest w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad 2020 r.)

Stypendium rektora dla studentów:

liczba punktów rodzaj stypendium Kwota stypendium
10 i powyżej I stopień 1 200,00 zł
4 – 9 pkt. II stopień 1 100,00 zł
1 – 3 pkt. III stopień  1 000,00 zł

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1100 zł

Stypendium rektora dla doktorantów 1100 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 roku do czerwca 2021 roku.

za znaczny stopień niepełnosprawności            450 zł
za umiarkowany stopień niepełnosprawności   350 zł
za lekki stopień niepełnosprawności                 300 zł

Zapomoga

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 roku do czerwca 2021 roku.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

W roku akademickim 2020/2021 minimalna wysokość zapomogi 500 zł, maksymalna 1000 zł.

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 14 września 2020 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

Stypendia doktoranckie i projakościowe w roku akademickim 2020/2021

Informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 doktoranci chcący ubiegać się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych mogą w dniach 2 listopada – 10 listopada br. składać wnioski o przyznanie ww. świadczeń w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego w dniach:

  • 3,5,9 listopada 2020 r. w pok. 31 (godz. 8.00-15.00)
  • 2,4,6,10 listopada 2020 r. w pok. 22 (godz. 8.00-15.00)

Osoby, które nie mogą dostarczyć wniosków z oryginalnym podpisem promotora prosimy o przesłanie ich do dn. 10 listopada 2020 r. pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

Zasady przyznawania stypendium oraz zwiększenia stypendium pozostają bez zmian, podobnie wzory wniosków. Zasady, o których mowa, reguluje Zarządzenie nr 60/2018 Rektora UJK w Kielcach.

Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego  studentów stacjonarnych studiów doktoranckich  w zakresie historii, literaturoznawstwa i językoznawstwa w roku akademickim 2020/2021


Zarządzenie Rektora nr 255/2020 w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora nr 256/2020 w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2020/2021

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98