Wydział Humanistyczny

Stypendia

 

Dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na  rok ak. 2020/2021 dla studentów II, III i IV roku  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych , pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przyjmowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego od 14.09.2020 roku do 09.10.2020 roku w pok. nr 42. Osoby przyjęte na I rok studiów mogą składać wnioski w terminie 12-30.10.2020 r.

Studenci składają wnioski osobiście po zarejestrowaniu na określony dzień i godzinę wizyty w Dziekanacie. Ze względów bezpieczeństwa związanymi z COVID-19, student zobowiązany jest być w maseczce ochronnej oraz posiadać własny długopis.

W związku z tym od dnia 07 września 2020 roku został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów on-line.

Student , który złoży wniosek   po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie (bez wyrównania) od miesiąca , w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do pok. nr 42. Wnioski można składać od dnia 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2020 roku.

 

Terminarz wypłat świadczeń dla studentów i doktorantów – stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych za miesiąc październik i listopad 2020 r.

Wydział Listopad 2020 r.
Termin złożenia list stypendialnych w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich Przelew stypendiów
w dniu
Filia w Sandomierzu 9 10
Wydział nauk ścisłych i Przyrodniczych 10 17
Wydział Sztuki 16 18
Wydział Humanistyczny 17 20
Filia w Piotrkowie Tryb. 18 23
Wydział Pedagogiki i Psychologii; Wydział Sztuki 20 25
Collegium Medicum 23 27
Wydział Prawa i Nauk społecznych 25 30

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 roku do czerwca 2021 roku z tym że pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2020 r.

Stypendium socjalne

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego
0,00 – 265,00 650 zł
265,01 – 528,00 550 zł
528,01 – 790,00 400 zł
790,01 – 1051,70 300 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 200 zł.

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 23.09.2020 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2019 r. – 3244 zł.

Stypendium rektora

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 roku do czerwca 2021 roku (pierwsze stypendium rektora wypłacane jest w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad 2020 r.)

Stypendium rektora dla studentów:

liczba punktów rodzaj stypendium Kwota stypendium
10 i powyżej I stopień 1 200,00 zł
4 – 9 pkt. II stopień 1 100,00 zł
1 – 3 pkt. III stopień  1 000,00 zł

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1100 zł

Stypendium rektora dla doktorantów 1100 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 roku do czerwca 2021 roku.

za znaczny stopień niepełnosprawności            450 zł
za umiarkowany stopień niepełnosprawności   350 zł
za lekki stopień niepełnosprawności                 300 zł

Zapomoga

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2020 roku do czerwca 2021 roku.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

W roku akademickim 2020/2021 minimalna wysokość zapomogi 500 zł, maksymalna 1000 zł.

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 14 września 2020 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

Stypendia doktoranckie i projakościowe w roku akademickim 2019/2020

Dane zostaną uaktualnione w październiku 2020 r.

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 doktoranci lat II, III, IV chcący ubiegać się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych mogą w dniach 28 października – 10 listopada br. składać wnioski o przyznanie ww. świadczeń do kierowników studiów.

Zasady przyznawania stypendium oraz zwiększenia stypendium pozostają bez zmian, podobnie wzory wniosków. Zasady, o których mowa, reguluje Zarządzenie nr 60/2018 Rektora UJK w Kielcach.

Zarządzenie nr 60/2018 w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i projakościowego w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 99/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 października 2019roku w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia w rokuakademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 102/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2019/2020

 

Termin składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2019/2020 do Kierowników studiów doktoranckich – do 10 listopada 2019 roku.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98