Historia

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA HISTORIA

Zasady rekrutacji:

Studia I stopnia stacjonarne:

Studia stacjonarne nauczycielskie: historia

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

Studia stacjonarne nienauczycielskie:

historia specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja; 

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

Studia I stopnia niestacjonarne:

Studia niestacjonarne nauczycielskie: historia

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

Studia niestacjonarne nienauczycielskie:

historia specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja:

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

Studia II stopnia stacjonarne:

Studia II stopnia stacjonarne nauczycielskie: historia:

 • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

Studia II stopnia stacjonarne nienauczycielskie: historia kultury i zarządzanie jej dobrami:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych i społecznych, pedagogicznych, teologicznych:

 • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;
 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia II stopnia niestacjonarne:

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata historii specjalność nauczycielska:

 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia historia kultury i ochrona jej dóbr:

dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych:

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

oraz kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach spoza dziedziny nauk humanistycznych (społecznych, pedagogicznych, teologicznych):

– rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku historia.

 

Sylwetki absolwentów kierunku Historia:

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Zakres:

 • dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

nauczycielski

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego oraz szkolnictwie – po zrealizowaniu przedmiotów z zakresu nauczycielskiego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.

Wydział Humanistyczny
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Zakres:

 • historia kultury i zarządzanie jej dobrami

nauczycielski

Absolwent studiów drugiego stopnia jest wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym. Posiada umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych, ochrony dóbr kultury, edytorstwa. Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych z zakresu: Archiwistyki i zarządzania dokumentacją, Wiedzy o społeczeństwie (specjalność nauczycielska). Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży.

Po zrealizowaniu przedmiotów z zakresu nauczycielskiego absolwenci nabywają prawo do wykonywania zawodu nauczyciela historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Skip to content