Filologia polska

FILOGIA POLSKA – LITERATURA, JĘZYK, KULTURA

Filologia polska I stopnia (licencjat)

W dzieciństwie marzyłaś, by zostać nauczycielką? Zafascynowała Cię Lalka Prusa? Kochasz książki? A może sam piszesz i chciałbyś zgłębić tajniki warsztatu wielkich pisarzy? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałaś/-łeś twierdząco, filologia polska jest właśnie dla Ciebie!

Studiując polonistykę, poznasz tajniki literatury polskiej i powszechnej, zgłębisz zawiłości gramatyki i językoznawstwa, obejrzysz najlepsze arcydzieła filmowe i teatralne. Zrozumiesz literaturę i jej miejsce w kulturze. Ale również zdobędziesz umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Jeśli chcesz poznać bliżej wybitnych pisarzy z naszego regionu, np. Stefana Żeromskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – przyjdź do nas, by studiować filologię polską! Wybitni specjaliści – literaturoznawcy i edytorzy, pracujący w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa – pomogą Ci pogłębiać Twoją wiedzę literacką, a wybór bloku redakcyjno-wydawniczego przygotuje Cię do przyszłej pracy redaktora albo korektora w wydawnictwach i redakcjach. Tylko u nas nauczysz się edycji tekstów rękopiśmiennych, zrozumiesz, na czym polega edytorstwo naukowe, co to jest adiustacja i korekta tekstu. Tylko u nas nauczysz się projektowania graficznego i komputerowej redakcji tekstu (składu i łamania), a także dowiesz się jak fachowo opracować publikacje elektroniczne i na czym polega profesjonalny warsztat multimedialny.

Jeśli interesują Cię film albo teatr, adaptacje filmowe albo teatralne dzieł literatury polskiej i powszechnej, przyjdź do nas! Pracujący w ILiJ filmoznawcy i teatrolodzy wskażą Ci rozmaite konteksty filmu współczesnego i sztuk audiowizualnych, współczesnego teatru i sztuk widowiskowych.

A może bliższe Twoim zainteresowaniom są pogranicza literatury: publicystyka, eseistyka, niefikcjonalne gatunki literackie (np. reportaż), epistolografia, literatura dokumentu osobistego? Przyjdź do nas, studiować filologię polską! Nauczymy Cię rozpoznawać specyfikę tekstów paraliterackich, a także nabędziesz umiejętność kreatywnego pisania.

Mi się to bynajmniej podoba…” – jaki obraz społeczny tworzy osoba, która w taki sposób używa polszczyzny? Wizerunek publiczny to nie tylko zachowanie i wygląd, to także język, którym się posługujemy. Jeśli chcesz dobrze i ładnie się wypowiadać, a także uczyć tego innych, przyjdź do nas!

Pleść jak Piekarski na mękach, polegać jak na Zawiszy, szklane domy, ociec, prać?, żelazna dama, Jesteś tego warta!, Brawo ja!… – język to nie tylko rzeczowniki, czasowniki; przydawki czy pisownia z „nie”. Język to tożsamość, dziedzictwo poprzednich pokoleń, historia, sposób postrzegania świata, to tworzenie rzeczywistości i oddziaływanie na innych ludzi, a także na siebie. Filolog ma otwarty umysł i dostrzega to, czego nie widzą inni. Może znaleźć miejsce dla siebie w wielu dziedzinach życia. Miej otwarty umysł i studiuj filologię polską! Otwórz sobie różne drzwi!

Na studiach I stopnia (licencjackich) oferujemy dwa bloki kształcenia:

  • nauczycielski (przedmioty z zakresu specjalnych potrzeb komunikacyjnych),
  • nienauczycielski (przedmioty redakcyjno-wydawnicze).

Absolwent filologii polskiej nauczycielskiej może być zatrudniony w szkołach podstawowych jako nauczyciel języka polskiego z kompetencjami w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb komunikacyjnych oraz zakłóceń w sferze komunikacji. Zostaje wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności związane z przygotowaniem diagnostyczno-terapeutycznym i logopedycznym.

Absolwent filologii polskiej nienauczycielskiej przygotowany jest do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach elektronicznych jako redaktor językowy i merytoryczny, korektor; może również pracować w firmach zajmujących się PR, komunikacją społeczną, reklamą, w mediach i urzędach.

 

Filologia polska II stopnia (studia magisterskie)

Chcesz kontynuować studia na polonistyce? Przyjdź do nas!

W ramach studiów II stopnia oferujemy dwa bloki kształcenia:

  • nauczycielski (nowoczesna polonistyka),
  • nienauczycielski (menedżer kultury).

Blok przedmiotów z zakresu nowoczesnej polonistyki przygotowuje absolwentów do podjęcia samodzielnej aktywności na rynku pracy w charakterze nauczyciela polonisty. Absolwent jest wszechstronnie przygotowany do pracy we współczesnej szkole, zna nowatorskie metody nauczania i pracy z młodzieżą, zdobył wiedzę oraz kompetencje pedagogiczne i metodyczne, a także informacje o funkcjonowaniu współczesnego szkolnictwa i procesach doskonalenia zawodowego.

Absolwent filologii polskiej nienauczycielskiej ma wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych w zakresie szeroko rozumianej kultury (audiowizualnej, masowej, lokalnej itp.). Może pracować w instytucjach kultury, placówkach samorządowych i edukacyjnych w charakterze: lidera życia kulturalnego i artystycznego (np. animacja oraz promocja działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych, aktywizacja lokalnej społeczności), komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury, doradcy w zakresie rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności (np. diagnozowanie potrzeb oraz warunków konkretnego środowiska, przygotowanie strategii przemian, pozyskiwanie środków finansowych).

Filologia polska to nie tylko nauka, czytanie, pisanie, kolokwia i egzaminy… Filologia polska to także fascynująca przygoda, możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

Możemy Ci zaproponować:

  • działalność w studenckich kołach naukowych;
  • możliwość współorganizowania konferencji studenckich, próbę sprawdzenia się w roli prelegenta i podzielenia się z innymi swoimi zainteresowaniami naukowymi;
  • udział w programie MOST (możliwość spędzenia semestru lub roku w innej polskiej uczelni) lub Erasmus+ (semestralny lub roczny wyjazd jednej z wielu europejskich uczelni partnerskich UJK);
  • udział w Tygodniu Kultury Języka, corocznym wydarzeniu współorganizowanym przez Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa.

Zapraszamy do nas!

Skip to content