Certyfikowane szkolenia PR dla studentów dziennikarstwa

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, UJK oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17. Rekrutacja rusza 15 października.

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach wsparcia każdy Uczestnik projektu będzie miał zapewnione Certyfikowane szkolenie z public relations w ramach London School of Public Relations z międzynarodowym certyfikatem PR (35 godzin);

Celem szkolenia będzie rozwijanie praktycznych umiejętności wykorzystania w codziennych działaniach specjalistycznego PR. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym. Absolwenci otrzymują międzynarodowy certyfikat w języku angielskim, wydany przez London School of Public Relations w Wielkiej Brytanii.

Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie, w systemie weekendowym, w formie 2 dwudniowych zjazdów, egzamin online. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu, nocleg dla uczestników/ek wraz ze śniadaniem (w przypadku, gdy miejsce szkolenia oddalone jest od miejsca zamieszkania Uczestnika projektu o min. 50 km), na zasadach określonych w Regulaminie.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do wzięcia udziału we wszystkich zajęciach i egzaminie.

Uniwersytet nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom.

Do udziału w projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus+.

Każdy Uczestnik Modułu Podnoszenia Kompetencji obowiązkowo musi poddać się dwukrotnie badaniu bilansu kompetencji i/lub kwalifikacji: po zakwalifikowaniu do projektu – wstępny bilans kompetencji oraz po zakończeniu formy wsparcia – końcowy bilans kompetencji.

Kryteria rekrutacji w ramach modułu podnoszenia kompetencji:

1) Posiadanie Statusu studenta/tki III roku I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów – liczba pkt. = wysokość średniej; potwierdzenie – zaświadczenie z dziekanatu WH o średniej  ocen.

3) Udokumentowana działalność w:
a) kołach naukowych (1 pkt. – 1-2 aktywności; 2 pkt. – 3 i więcej aktywności),
b) organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1 pkt. – 1-2 aktywności, 2 pkt – 3 i więcej aktywności),
c) organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym, tj. fundacjach, stowarzyszeniach itp. (1 pkt. – 1-2 aktywności, 2 pkt – 3 i więcej aktywności). Potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: kserokopia legitymacji; kserokopia umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

Za każdy udokumentowany typ aktywności określony w literach a), b), c) przyznane będzie od 1 do 2 pkt. Łącznie za kryterium określone w pkt 3) można zdobyć maksymalnie 6 pkt.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1 pkt. – 1-2 aktywności, 2 pkt – 3 i więcej aktywności).
Weryfikacja na podstawie umowy/porozumienia/zaświadczenia.

5) Udział w konkursach/zawodach o charakterze naukowym/ edukacyjnym: (1 pkt. – 1-2 aktywności, 2 pkt – 3 i więcej aktywności).
Weryfikacja na podstawie dyplomu/zaświadczenia organizatora.

Maksymalnie za wszystkie kryteria można uzyskać 15 punktów.

Listy rankingowe będą tworzone od najwyższej do najniższej liczby uzyskanych punktów. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, decydującym kryterium będzie średnia ocen, następnie dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów i następnie udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich i organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym.

Regulamin projektu dostępny jest na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-3/.

Dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy (można go pobrać bezpośrednio w Biurze Projektów lub ze strony internetowej UJK https://bip.ujk.edu.pl/get_file.php?id=3169&x=153a59fabdca030f4b1654c428d47c94) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w dniach od 15 do 21 października 2021 r. w godzinach 9:00-14:00 w Biurze Projektów w budynku Wydziału Humanistycznego, ul. Uniwersytecka 17, pokój 42.

 

Skip to content