Wydział Humanistyczny

18-10-2019

Gratulacje dla Profesora Stanisława Cygana

Z dumą informujemy, że Pan Profesor Stanisław Cygan został nagrodzony Świętokrzyską Nagrodą Kultury.

“Stanisław Cygan – dr habilitowany profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – językoznawca, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Polskiej, z-ca kierownika ds. merytorycznych Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach, lektor języka polskiego jako obcego. W swoim dorobku posiada 4 publikacje książkowe, 8 redagowanych książek i dwie publikacje elektroniczne oraz artykuły naukowe dotyczące głównie dialektologii polskiej, a w szczególności zagadnień języka ludowego Kielecczyzny oraz terenu Opoczyńskiego. Wyniki jego badań prezentowane są na wielu konferencjach naukowych organizowanych przez ośrodki naukowe w kraju (UW, UJ, UŁ, UG, UAM, UwB, UP w Krakowie, UP-H w Siedlcach, UKSW) i za granicą (Ukraina, Rosja, Białoruś, Czechy) oraz regionalne towarzystwa naukowe. Jest autorem publikacji poświęconych gwarze i życiu codziennemu wsi kieleckiej: „Słownictwo pism Stefana Żeromskiego”, t. 9. „Na świętokrzyskim gwarowym gościńcu. Pogwarki. Słowniczek”, „Z gwary świętokrzyskiej. Świat dawnej wsi w relacjach mieszkańców. Pogwarki. Twórczość ludowa. Słowniczek”. Prace naukowe Stanisława Cygana prezentują wyniki badań nad gwarami kieleckimi w różnych aspektach (zmiany w słownictwie mieszkańców wsi w kontekście przemian społeczno-kulturowych, język w świadomości mieszkańców wsi, gwary kieleckie jako element niematerialnego dziedzictwa kulturowego). Od kilku lat jest przewodniczącym jury na Regionalnym Przeglądzie Gadek „Toto nase ludowe godanie” w WDK w Kielcach, Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich w WDK w Kielcach, także na XX Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku. Ponadto S. Cygan jest ekspertem w projekcie „Bez kołaczy nie wesele. Przegląd obrzędowości weselnej” realizowanym przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD z Suchedniowa. Prowadził warsztaty naukowe dla członków zespołów obrzędowych powiatu kieleckiego w ramach szwajcarskiego projektu pod nazwą „Świętokrzyskie – kolebką tradycji” oraz wiele innych działań mających na celu ocalenie od zapomnienia języka naszych przodków.”

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/swietokrzyska-nagroda-kultury-2019-zdjecia-laureatow/ga/c13-14505809/zd/39404553

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98