Wydział Humanistyczny

13-10-2020

Informacja

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 227/2020:

 • ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne są prowadzone w formie tradycyjnej,
 • wykłady są prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych wykładów, które ze względu na ich specyfikę lub liczebność grupy są prowadzone w formie tradycyjnej,
 • praktyki studenckie odbywają się w instytucji przyjmującej w formie tradycyjnej, z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzenia ograniczeń, mogą być realizowane w innych formach, w tym w formie zdalnej.

Wykłady prowadzone w formie zdalnej odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z ustalonymi godzinami i w zaplanowanym czasie. Studenci mają prawo do uzyskania materiałów dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczne organizowane w formie tradycyjnej są prowadzone z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi właściwych organów sanitarnych.

 • Na terenie budynku obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust. Studenci są zobowiązani zajmować miejsca w salach i poruszać się ciągiem komunikacyjnym zachowując konieczny dystans.
 • Na drzwiach wszystkich sal dydaktycznych zamieszczono informację o limicie osób, które mogą jednorazowo przebywać w pomieszczeniach.
 • Na terenie budynku ma prawo przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów ostrej infekcji dróg oddechowych.

 

Zgodnie z Komunikatem nr 13/2020 Rektora UJK z dnia 24.09.2020 r. informujemy, iż osoba zatrudniona w UJK, która podczas przebywania na terenie Uniwersytetu, wykazuje objawy ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg oddechowych (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem), powinna:

 1. niezwłocznie przekazać do Biura Spraw Osobowych informację o tym fakcie dzwoniąc pod numer tel. (41) 3497223 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia@ujk.edu.pl oraz powinna niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego,
 2. niezwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 3. niezwłocznie zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego:
  1. transportem własnym,
  2. transportem sanitarnym po zatelefonowaniu pod nr 999 albo nr 112 i poinformowaniu o ww. objawach (w tym przypadku osoba ta powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób).

Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98