Wydział Humanistyczny

Stypendia

Dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2019/2020

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na  rok ak. 2019/2020 dla studentów II, III i IV roku  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przyjmowane będą od 17.09.2019 roku do 18.10.2019 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Osoby przyjęte na I rok studiów mogą składać wnioski w terminie 01- 18.10.2019 r. 

W związku z tym od dnia 12 września 2019 roku został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów on-line.                                          

Student, który złoży wniosek po upływie w/w terminów może otrzymać świadczenie ( bez wyrównania ) od miesiąca , w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego.

Wnioski można składać od dnia 5 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2019 roku.

Terminarz

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz    
Piotrków Trybunalski    
Matematyczno-Przyrodniczy    
Humanistyczny    
Pedagogiczny i Artystyczny    
Lekarski i Nauk o Zdrowiu    
Prawa, Administracji i Zarządzania    

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia dla studentów wypłacane są od października 2019 roku do czerwca 2020 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2019 r.)

Stypendium socjalne

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego
0,00 – 528,00 900 zł
528,01 – 790,99 700 zł
791,00 – 1051,70 500 zł

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 200 zł.

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018 r.        zł.

Stypendium rektora

Stypendium rektora dla studentów:      

liczba punktów rodzaj stypendium Kwota stypendium
10 i powyżej I stopień 1 400 zł
4 – 9 pkt. II stopień 1 200 zł
1 – 3 pkt. III stopień 1 000 zł

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1400 zł

Stypendium rektora dla doktorantów 1400 zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  • za znaczny stopień niepełnosprawności              – 700 zł
  • za umiarkowany stopień niepełnosprawności     – 600 zł
  • za lekki stopień niepełnosprawności                   – 500 zł

Zapomoga

W roku akademickim 2019/2020 minimalna wysokość zapomogi 700 zł, maksymalna  1000 zł

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   11 września 2019 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1568593250e.kju1568593250@muhw1568593250
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98