Komunikat Nr 3/2021 Dziekana Wydziału Humanistycznego w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym

Komunikat nr 3/2021 Dziekana Wydziału Humanistycznego
w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich
na Wydziale Humanistycznym

 1. Ocenę okresową nauczycieli akademickich przeprowadza się w terminie od 11 października do 10 listopada 2021 roku.
 2. Ocena jest przeprowadzana na podstawie arkusza oceny nauczyciela akademickiego UJK, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2018 Senatu UJK z dnia 25 stycznia 2018 roku zmieniającej uchwałę nr 7/2016 Senatu UJK w sprawie ustalenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego UJK oraz wzoru arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Uniwersyteckiej UJK.
 3. Aktualna ocena obejmuje okres:
  1. działalność naukowa: lata kalendarzowe 2018-2019;
  2. działalność dydaktyczna i organizacyjna: lata akademickie 2017/2018 – 2018/2019.
 4. W celu terminowego przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym ustala się następujące terminy:
  1. od 11 października do 22 października 2021 roku nauczyciele akademiccy składają
   do dyrektorów instytutów/kierownika katedry wypełnione arkusze oceny;
  2. od 11 października do 22 października 2021 roku rady naukowe instytutów/rada katedry rekomendują kandydatów (po dwóch przedstawicieli każdej z dyscyplin, którzy
   są członkami rad naukowych instytutów lub rad katedr, posiadających stopień co najmniej doktora) do wydziałowej komisji oceniającej;
  3. 25 października 2021 roku dziekan powołuje wydziałową komisję oceniającą;
  4. do 26 października 2021 roku dyrektorzy instytutów/ kierownik katedry przekazują arkusze oceny do Kierownika Biura Administracji Wydziału;
  5. od 27 października do 5 listopada 2021 roku wydziałowa komisja oceniająca dokonuje okresowej oceny nauczycieli akademickich.
 5. Zasady okresowej oceny nauczycieli akademickich w 2021 roku regulują następujące wewnętrzne akty normatywne:
  1. zarządzenie nr 1/2020 Rektora UJK z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie kryteriów oraz trybu przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  2. uchwała nr 2/2018 Senatu UJK w Kielcach z dnia 25 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 7/2016 Senatu UJK w sprawie ustalenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego UJK oraz wzoru arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Uniwersyteckiej UJK;
  3. zarządzenie nr 153/2019 Rektora UJK z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 61/2019 Rektora UJK z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie obowiązku sprawozdawczości publikacji naukowych w Systemie ORCID (Open Researcher and Contributor ID) na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej;
  4. zarządzenie nr 35/2015 Rektora UJK z dnia 6 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 115/2012 Rektora UJK z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  5. zarządzenie nr 8/2016 Rektora UJK z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia parametryzacji działalności dydaktycznej i organizacyjnej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.                                                                                     

Dziekan Wydziału Humanistycznego

 prof. dr hab. Beata Wojciechowska

Skip to content