Komunikat Nr 3/2021 Dziekana Wydziału Humanistycznego w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym

Komunikat nr 1/2023 Dziekana Wydziału Humanistycznego
w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich
na Wydziale Humanistycznym

 1. Ocenę okresową nauczycieli akademickich przeprowadza się w terminie od 23 października do 24 listopada 2023 roku.
 2. Ocena jest przeprowadzana na podstawie formularza sprawozdawczego nauczyciela akademickiego UJK w Kielcach, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 176/2023 Senatu UJK z dnia 10 października 2023 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia w przedmiocie przestrzegania praw własności intelektualnej oraz wzoru formularza sprawozdawczego w związku z oceną okresową nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 3. Aktualna ocena obejmuje okres:
  1. działalność naukowa: lata kalendarzowe 2020-2021;
  2. działalność dydaktyczna i organizacyjna: lata akademickie 2019/2020-2020/2021.
 1. W celu terminowego przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym ustala się następujące terminy:
  1. od 24 października do 7 listopada 2023 roku nauczyciele akademiccy składają do dyrektorów instytutów wypełnione formularze sprawozdawcze nauczyciela akademickiego;
  2. do 8 listopada do 17 listopada 2023 roku dyrektorzy instytutów przekazują arkusze oceny do Kierownika Biura Administracji Wydziału;
  3. od 20 listopada do 24 listopada 2023 roku wydziałowa komisja oceniająca dokonuje okresowej oceny nauczycieli akademickich.
 1. Zasady okresowej oceny nauczycieli akademickich w 2023 roku regulują następujące wewnętrzne akty normatywne:
  1. zarządzenie nr 1/2020 Rektora UJK z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie kryteriów oraz trybu przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  2. zarządzenie nr 176/2023 Rektora UJK z dnia 10 października 2023 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia w przedmiocie przestrzegania praw własności intelektualnej oraz wzoru formularza sprawozdawczego w związku z oceną okresową nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

Niezbędne i wymagane wewnętrzne akty normatywne dotyczące oceny nauczycieli akademickich znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod adresem: https://dn.ujk.edu.pl/ocena_nauczyciela.html                       

Dziekan Wydziału Humanistycznego

 prof. dr hab. Beata Wojciechowska

Skip to content