Konkurs na funkcję Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

REKTOR

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs

na funkcję Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu może przystąpić osoba:

1) spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

b) korzysta z pełni praw publicznych,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie była karana karą dyscyplinarną,

e) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633, z późn. zm.),
nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,

2) posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie/dyscyplinie naukowej prowadzonej w jednostce,

3) posiadająca udokumentowany dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie skierowane do JM Rektora,
  2. dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu/stopnia naukowego w dziedzinie/dyscyplinie prowadzonej w jednostce,
  3. informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
  4. koncepcję działalności jednostki,
  5. własnoręczne oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji kierowniczej – Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
  6. formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w dodatkowo zamkniętej kopercie); albo informację, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż urodził się po dniu 31 lipca 1972 r.

Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Dyrektora Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej”.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 105) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2023 do godz.15.30.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy po sprawdzeniu złożonych dokumentów zostaną dopuszczeni do drugiego etapu postępowania – 11 maja 2023.

Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną powoduje wykluczenie tego kandydata z postępowania konkursowego.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 11 maja 2023

 

Załączniki:

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

Skip to content