Konkurs “Otwarte drzwi” dla absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich a także kół naukowych

Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich, a także koła naukowe do nadsyłania prac i projektów na konkurs „Otwarte drzwi”.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania problematyką niepełnosprawności wśród osób młodych ze środowiska naukowego. Konkurs ten daje młodym naukowcom możliwość zaprezentowania autorskich rozwiązań, które mogą przełożyć się na lepsze życie dla osób z niepełnosprawnościami.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni w czterech kategoriach:

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna mająca wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym,
 • kulturowe znaczenia niepełnosprawności.

Prace zostaną poddane werdyktowi komisji złożonej z przedstawicieli środowiska akademickiego. Patronat honorowy nad konkursem objął premier Mateusz Morawiecki oraz Centrum Badań i Rozwoju.

Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne w każdej kategorii:

 • dla laureata I miejsca – w wysokości 6 000 zł,
 • dla laureata II miejsca – w wysokości 4 000 zł,
 • dla laureata III miejsca – w wysokości 3 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne:

 • pierwsza nagroda w wysokości 12 000 zł,
 • druga nagroda w wysokości 10 000 zł,
 • trzecia nagroda w wysokości 8 000 zł.

W konkursie przewiduje się także trzy nagrody w wysokości 3 000 zł dla najlepszych projektów kół naukowych.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października 2020 r.

Prace w wersji papierowej należy przesłać pocztą, za pośrednictwem kuriera lub składać osobiście w kancelarii PEFRON przy Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, w kopercie z dopiskiem „OTWARTE DRZWI” oraz elektronicznie (wersja pdf) na adres: konkurs@pfron.org.pl

W przypadku prac przesłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera o zachowaniu terminu do składania prac decyduje data nadania przesyłki.

Uwaga!!!

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (w formacie pdf). Wersję elektroniczną pracy należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl

Do pracy należy dołączyć:

 • wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
 • prezentację przedmiotu pracy,
 • cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
 • techniki badawcze,
 • najważniejsze wioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie,
 • recenzje pracy,
 • wypełnione i opatrzone podpisem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • wypełniona i opatrzona podpisem Klauzula informacyjna – stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy przesłać zarówno w wersji papierowej jak i formie skanu elektronicznie.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-xvii-konkursu-otwarte-drzwi/

Pytania odnośnie konkursu można kierować na adres: konkurs@pfron.org.pl

 

Skip to content