Okładka książki

Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia

Okładka książkiSylwia Konarska-Zimnicka, Lucyna Kostuch, Beata Wojciechowska, (red.) Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, 2019, 356 s.,  format B5 cm, ISBN 978-83-7133-752-9, cena 50,40 zł

Celem niniejszej publikacji jest prezentacja wybranych aspektów badań nad medycyną starożytną, średniowieczną i nowożytną. Redaktorom tomu zależało na uwidocznieniu medycznego dziedzictwa i wpływów kulturowych, dlatego przyjęli szeroki zakres czasowy i terytorialny. Opracowanie zawiera teksty dotyczące historii medycyny europejskiej, w szczególności polskiego dorobku, ale również niezwykle ważnych osiągnięć bliskowschodnich w tym zakresie. Artykuły mają charakter interdyscyplinarny; wiedza o dawnej medycynie pochodzi w równym stopniu z zachowanych świadectw pisanych, ikonograficznych jak i archeologicznych. Praca składa się z dwudziestu trzech artykułów, które napisane zostały przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze, w tym instytucje zagraniczne.

Spis treści

 • Wprowadzenie 7
 • Anna Maria Wajda – Sposoby zapobiegania chorobom, zabiegi lecznicze i lekarstwa wzmiankowane w Biblii 9
 • Krzysztof Tomasz Witczak – Łacińskie nazwy chorób pochodzenia
  indoeuropejskiego 25
 • Elwira Kaczyńska – Najstarsza umowa gwarantująca bezpłatną usługę
  medyczną 39
 • Krzysztof Narecki – Śmierć Heraklita z Efezu w starożytnej legendzie 59
 • Lucyna Kostuch – Elephantus medicus. Zwierzę w antycznej medycynie 77
 • Anna Pająkowska-Bouallegui – Jak cesarz rzymski Julian Apostata dbał
  o zdrowie? 91
 • Jerzy Jastrzębski – Praktyki medyczne i opieka nad chorymi w klasztorach wczesnochrześcijańskich w Górnym Egipcie i Bazylei Kapadockiej 103
 • Anna Głusiuk – Ciąża, poród i powikłania po porodzie w traktacie
  „O chorobach kobiet” Metrodory z Bizancjum 121
 • Igor Rosa – Od Scytii do Sarmatii. Castoreum w tradycji medycznej antyku i średniowiecza 135
 • Beata Wojciechowska – Poczęcie człowieka w świetle Speculum naturale Wincentego z Beauvais (ok. 1194–1264) 153
 • Sylwia Konarska-Zimnicka – Jatromatematyka w optyce twórczości
  krakowskich uczonych późnego średniowiecza. Przyczynek do badań  165
 • Paulina B. Lewicka – Co robić, gdy nie ma lekarza Arabski podręcznik medyczny z czternastowiecznego Kairu 183
 • Wioletta Szafarczyk – Wino jako płynny lek w świetle herbarzy
  staropolskich 201
 • Piotr Kardyś – Źródła do dziejów szpitala św. Ducha w Wiślicy z Archiwum Bazyliki Mniejszej NMP w Wiślicy (XV-XVIII w.) 211
 • Jacek Pielas – Chorzy umysłowo w prawie ziemskim i praktyce
  funkcjonowania rodzin szlacheckich w Rzeczypospolitej XVI–XVIII
  wieku. Zarys problematyki i perspektywy badawcze 219
 • Katarzyna Justyniarska-Chojak – „Recepta duszna i cielesna przeciw
  powietrzu morowemu” Hieronima Powodowskiego na tle polskich
  traktatów medycznych z XVI wieku 233
 • Tünde Lengyelová – Úspešné vyliečenie neplodnosti v 16. storočí 247
 • Joanna Usakiewicz – Arnold Geulincx (1624–1669): filozof i medycyna 263
 • Diana Duchoňová – „Nie vždy treba nechať prírodu liečiť, niekedy jej treba dopomôcť…”. Prevencia a liečba chorôb na palatínskom dvore v Uhorsku v polovici 17. storočia 275
 • Paula Wydziałkowska – Cuda dokonane za sprawą Matki Bożej Kodeńskiej jako element historii postrzegania choroby i lecznictwa w Rzeczpospolitej XVII–XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem legendarnego cudownego uzdrowienia Mikołaja Sapiehy Pobożnego 291
 • Małgorzata Delimata-Proch – Choroby oraz wypadki dzieci w świetle
  księgi „Cudów y łask za przyczyną (…) Józefa świętego (…) w Kollegiacie Kaliskiey” Stanisława Józefa Kłossowskiego 309
 • Krzysztof Paweł Woźniak – Bulanda i jego karpaccy pobratymcy Lecznicze praktyki magiczne owczarzy karpackich w XIX i XX wieku 327
 • Marzena Marczewska – Choroba – obraz utrwalony w tekstach folkloru polskiego 343
Skip to content