Akty prawne

Uchwała  Nr 201/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 26 września 2019 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza Regulamin określający  tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content