Stara ścieżka
(wszczęcie do 30.04.2019 r.)

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 1. Kandydat przedstawia promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim. Promotor lub promotor i promotor pomocniczy przygotowuje pisemną opinię i przedstawia ją Dyrektorowi Instytutu, umożliwiając tym samym Doktorantowi/Kandydatowi złożenie wymaganych egzemplarzy w Sekcji Nauki Wydziału Humanistycznego.
 2. Doktorant zobowiązany jest złożyć:
  • 5 egzemplarzy rozprawy doktorskiej (w tym jeden drukowany dwustronniew oprawie miękkiej),
  • rozprawa doktorska w formie elektronicznej zapisana na płycie CV/DVD (płytę należy opisać: imię i nazwisko autora rozprawy, imię i nazwisko promotora rozprawy, temat rozprawy doktorskiej),
  • oświadczenie załącznik nr 1,
  • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych załącznik nr 2,
  • raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,
 3. Uniwersytet nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem obrony rozprawy doktorskiej udostępnia w BIP-ie na swojej stronie podmiotowej rozprawę doktorską – jej wersję elektroniczną wraz ze streszczeniami oraz recenzje. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tajemnicą.

WYZNACZENIE RECENZENTÓW I POWOŁANIE KOMISJI DOKTORSKIEJ

 1. Recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza w tajnym głosowaniu Rada Naukowa dyscypliny wybranej przez doktoranta.
 2. Rada Naukowa powołuje Komisję do przeprowadzenia egzaminów z języka obcego, nowożytnego oraz wybranego przedmiotu (filozofia lub ekonomia). Doktorant, który przedłożył certyfikat, o którym mowa w Rozporządzeniu MNiSw z dnia 19.01.2018 r., (załącznik nr 1) jest zwolniony z egzaminu w zakresie języka obcego.
  Dyrektor Instytutu danej dyscypliny ustala terminy egzaminów doktorskich w porozumieniu z odpowiednimi komisjami egzaminacyjnymi. Egzaminy doktorskie odbywają się po złożeniu rozprawy doktorskiej i przed dopuszczeniem do publicznej obrony.
 3. Po otrzymaniu recenzji rozprawy doktorskiej Doktorant jest zobowiązany do zdania egzaminu z dyscypliny podstawowej przed Komisją powołaną przez Radę Naukową. W skład Komisji wchodzą członkowie posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, posiadający dorobek naukowy w dyscyplinie w której została przygotowana rozprawa doktorska.

OBRONA I NADANIE STOPNIA DOKTORA

 1. Rada Naukowa po otrzymaniu recenzji rozprawy doktorskiej i zapoznaniu się z nimi w tajnym głosowaniu decyduje o przyjęciu rozprawy doktorskiej oraz dopuszczeniu jej do publicznej obrony. Przewodniczący Rady wnioskuje o powołanie Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia obrony.
 2. Przewodniczący Rady Naukowej zawiadamia, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony o terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej.
 3. Ramowy przebieg obrony rozprawy doktorskiej obejmuje następujące etapy:
  1. część jawna:
   1. stwierdzenie kworum,
   2. przedstawienie sylwetki naukowej Doktoranta przez promotora,
   3. przedstawienie głównych założeń rozprawy doktorskiej przez Doktoranta,
   4. przedstawienie opinii recenzentów,
   5. otwarcie dyskusji z możliwością zadawania pytań przez uczestników obrony,
   6. udzielenie odpowiedzi przez Doktoranta,
   7. zamknięcie dyskusji i części jawnej przez przewodniczącego.
  2. część niejawna:
   1. dyskusja nad obroną i przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia obrony,
   2. przeliczenie głosów przez sekretarza i przekazanie przewodniczącemu informacji o wyniku głosowania,
   3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej,
   4. poddanie pod głosowanie wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, w przypadku zgłoszenia go przez co najmniej dwóch recenzentów.
  3. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania.
 4. Obrona może być przeprowadzona w formie zdalnej, na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Na podstawie uchwały Komisji Doktorskiej w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Rada Naukowa wydaje uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora.
Skip to content