Wydział Humanistyczny

O Wydziale

W skład Wydziału Humanistycznego wchodzą 4 jednostki: Instytut Filologii Polskiej, Instytut Historii, Instytut Dziennikarstwa i Informacji oraz Instytut Filologii Obcych.

Wydział posiada prawa doktoryzowania w zakresie historii, literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz prawo habilitowania w zakresie historii. Nasza kadra to: 17 profesorów zwyczajnych, 32 profesorów nadzwyczajnych, 11 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 65 adiunktów ze stopniem doktora; 4 asystentów, 13 starszych wykładowców, 4 wykładowców.

Wydział prowadzi kształcenie na 7 podstawowych kierunkach studiów i kilkunastu specjalnościach. Wszystkie kierunki z dotychczas ocenionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskały ocenę pozytywną. W jednostce prowadzone są studia doktoranckie w zakresie historii, językoznawstwa i literaturoznawstwa. Oferujemy również kształcenie i dokształcanie na studiach podyplomowych.

Historia:

Wydział Humanistyczny został utworzony 28 czerwca 1969 roku: w tym dniu Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego wydał zarządzenie w sprawie organizacji Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach. W skład nowej uczelni wszedł Wydział Humanistyczny, na którym początkowo istniały dwa kierunki: filologia polska z historią i filologia rosyjska. Siedzibą Wydziału był budynek dawnego Liceum Pedagogicznego, później Studium Nauczycielskiego, mieszczący się na ul. Leśnej 16. Pierwszym dziekanem został doc. dr Michał Jaworski (1.10.1969 – 31.10.1974). Organizacją pracy dziekanatu zajęła się Zofia Wilczkowska.

Dnia 29 września 1973 roku ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów o przekształceniu WSN w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która mogła kształcić nauczycieli dla potrzeb szkół podstawowych, średnich ogólnokształcących oraz zasadniczych i średnich szkół zawodowych. Rozpoczął się wtedy kolejny etap w rozwoju Wydziału, pozyskiwano nowych pracowników, tworzono nowe zakłady, pracowano nad własną kadrą naukowo-dydaktyczną. We wrześniu 1979 roku patronem Wyższej Szkoły Pedagogicznej został Jan Kochanowski, co pokazywało rolę humanistyki w zakładanym profilu kształcenia studentów. Był to również czas podejmowania starań o uzyskanie uprawnień ułatwiających rozwój własnej kadry. W 1989 roku Rada Wydziału Humanistycznego uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie historii. W 1998 roku  –  do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W 2000 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna została przekształcona w Akademię Świętokrzyską, zaczęły powstawać nowe kierunki studiów niepedagogicznych. Znaczny przyrost liczby samodzielnych pracowników naukowych w Instytucie Historii pozwolił również na uzyskanie w 2002 roku kolejnych uprawnień: tym razem do przyznawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii. Utworzono dzienne historyczne studia doktoranckie (zarządzenie Rektora AŚ 9/2003 z dnia 27.02.2003r.; pierwsza edycja: 1.10.2003 r.). W 2008 roku Akademia Świętokrzyska przekształciła się w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Nazwa pokazywała znaczenie kształcenia humanistycznego w działalności całej Uczelni. W październiku 2008 roku ruszyły dzienne studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa (zarządzenie Rektora UHPJK 62/2008 z dnia 26.11.2008r.). W 2011 roku UHPJK spełnił wszystkie wymogi formalne uprawniające do uzyskania statusu uniwersytetu klasycznego i 1 października 2011 roku przekształcił się w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wydział Humanistyczny podejmował działania o uzyskanie kolejnych uprawnień. W październiku 2012 roku uzyskano uprawnienia do doktoryzowania w zakresie literaturoznawstwa. W roku akademickim 2013/2014 uruchomiono studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa (zarządzenie Rektora UJK 14/2013 z dnia 21.03.2013r.), a także studia II stopnia na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz filologia, specjalność filologia angielska. Ponadto uruchomiono studia I stopnia na kierunku militarystyka historyczna.

Prowadzone kierunki studiów

 • historia  (studia licencjackie;  specjalności: historia i kultura krajów obszaru anglojęzycznego, dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja, specjalność nauczycielska); studia magisterskie (specjalności:  historia kultury i zarządzanie jej dobrami; edytorstwo naukowe; nauczycielska); studia doktoranckie, studia podyplomowe
 • organizacja turystyki historycznej (studia licencjackie; specjalności: turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich; krajoznawstwo)
 • militarystyka historyczna (studia licencjackie; specjalności: bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie, wojskowe dziedzictwo kulturowe)
 • wiedza o społeczeństwie (studia podyplomowe)
 • archiwistyka (studia podyplomowe)
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (studia licencjackie)
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia licencjackie i magisterskie) – dziennikarstwo prasowe, dziennikarstwo radiowe, dziennikarstwo internetowe;
 • informacja w przestrzeni publicznej (studia licencjackie)
 • filologia (studia licencjackie:  filologia rosyjska z przekładoznawstwem; język rosyjski biznesu, filologia germańska; filologia germańska – międzynarodowa komunikacja turystyczna; filologia angielska)
 • filologia (studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne: filologia angielska z translatoryką, filologia angielska nauczycielska; filologia rosyjska z przekładoznawstwem, tylko niestacjonarne: język rosyjski biznesu)
 • filologia polska (studia licencjackie: nauczycielskie – z językiem angielskim; z logopedią; nienauczycielskie – specjalność redakcyjno-wydawnicza, komunikacja medialna; studia magisterskie: nauczycielskie; nienauczycielskie – ze specjalnościami: menedżer kultury, media i reklama, dziennikarstwo, językowe kształtowanie wizerunku)
 • europejskie studia kulturowe (studia licencjackie)
 • logopedia (studia podyplomowe)
 • studia doktoranckie: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo

wsh

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1581905132e.kju1581905132@muhw1581905132
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98