Wydział Humanistyczny

13-10-2015

Program Iuventus Plus

Dla kogo?
Młody naukowiec w rozumieniu art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249)

Dziedziny
Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe, Nauki techniczne, Nauki przyrodnicze, Nauki medyczne

Kandydaci muszą być głównymi autorami tekstów opisujących wyniki dotychczasowych badań opublikowanych bądź przyjętych do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych, ogłoszonego w 2014 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1126), zwanego dalej „wykazem czasopism”, lub w jednoautorskich monografiach naukowych. Zgłaszane projekty mogą stanowić kontynuację prac lub inicjować nowe badania w obszarze nauki, w którym autor posiada publikacje w ww. czasopismach.
Termin składania wniosków: 30 października 2015 r.

Poniżej link:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/iuventus-plus-ogloszenie-konkursu-w-2015-r.html

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582893165e.kju1582893165@muhw1582893165
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98