Dodatkowa rekrutacja – AKCELERATOR ROZWOJU UJK w Kielcach – Logopedia

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, UJK oraz Unii Europejskiej

Dodatkowa rekrutacja na szkolenie Mowa bezdźwięczna ABC początkującego logopedy. Rekrutacja dodatkowa trwa od 16 stycznia do 20 stycznia 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Filologia Polska, Logopedia i Historia do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Uwaga: W procesie rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które nie zostały do tej pory objęte wsparciem w module podnoszenia kompetencji  w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W ramach wsparcia zapewnione będą następujące szkolenia/warsztaty: (można zapisać się na więcej niż 1)

  • Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy (5 godzin), studenci Logopedii II i III rok
  • „Warsztaty Lekcja muzealna – warsztaty edukacyjne” (25 godzin ) – dla studentów II i III roku Historii (specjalność nienauczycielska).
  • „Webwriting” (40 godzin) – dla studentów II roku Filologii Polskiej
  • Metoda projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako przykład efektywnego nauczania/uczenia się uczniów i rozwijania ich kompetencji kluczowych” (20 godzin) – dla studentów II i III roku Filologii Polskiej, II i III roku Historii – specjalność nauczycielska, Logopedii II i III rok
  • „Biblioterapia w dydaktyce szkolnej” (30 godzin) dla studentów II i III roku Filologii Polskiej, II i III roku Historii – specjalność nauczycielska.

Szkolenia/warsztaty zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.

Rekrutacja trwa od 5 grudnia 2022 do 19 grudnia 2022 r. Rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 10 stycznia 2023 r.

Dodatkowa rekrutacja na szkolenie Mowa bezdźwięczna ABC początkującego logopedy. Rekrutacja dodatkowa trwa od 16 stycznia do 20 stycznia 2023 roku.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu  na stronie https://whum.ujk.edu.pl/wydzial/projekty/akcelerator-rozwoju/dokumentacja-projektu/

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się osobiście, w CJO, ul. Uniwersytecka 17, w pokoju nr 42. U koordynatora Pani Małgorzaty Wesołowskiej

Dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/wydzial/projekty/akcelerator-rozwoju/dokumentacja-projektu/ (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu), wypełnić, wydrukować, podpisać i przynieść osobiście do pokoju nr 42 do pani Małgorzaty Wesołowskiej. W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy mwesolowska@ujk.edu.pl lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 41 349 71 02. Formularz można również wypełnić na miejscu, w CJO, ul. Uniwersytecka 17, w pokoju nr 42, pod kierunkiem pani Małgorzaty Wesołowskiej.

Do formularza  należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.

Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji

1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: Filologia Polska, Historia, Logopedia, potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu*, z  zastrzeżeniem, że wsparcie może zostać zawężone do konkretnego roku, co zostanie podane w ogłoszeniu o rekrutacji. Wówczas do spełnienia kryterium potrzebne będzie udokumentowanie statusu studenta/-tki wskazanego roku.

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów -liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie -zaświadczenie z dziekanatu WH*.

3) Udokumentowana działalność i aktywność: a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2pkt:3 i więcej aktywności), b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności), c)w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.

Uwaga:

  1. Udział w Projekcie nie zwalnia zakwalifikowanego studenta/-tki z należytego wykonywania obowiązków wynikających ze statusu studenta/-tki (np. z zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów, praktyki objętej programem studiów itp.).
  2. Uniwersytet nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom.
Skip to content