Rekrutacja studentów do modułu podnoszenia kompetencji w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, UJK oraz Unii Europejskiej

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku: Filologia Polska, Historia i Logopedia do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Projekt „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach wsparcia zapewnione będą następujące szkolenia/warsztaty (do wyboru):

  • Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy
  • Wczesna diagnoza i stymulacja
  • Warsztaty komunikacji językowej
  • Metoda projektu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako przykład efektywnego nauczania/uczenia się uczniów i rozwijania ich kompetencji kluczowych
  • Biblioterapia w dydaktyce szkolnej
  • Coaching i tutoring w dydaktyce szkolnej

Szkolenia/warsztaty zakończą się uzyskaniem dokumentów/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje/kwalifikacje.

Rekrutacja trwa od 23 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.

W procesie rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które nie zostały objęte wsparciem w ramach projektu w poprzednim roku akademickim.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie Projektu  na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/

Dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-2/ (Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu). Formularz należy wydrukować, wypełnić, podpisać, i przynieść osobiście do Biura Projektu (budynek CJO ul. Uniwersytecka 17, pokój 42) w terminie od  23 listopada 2021 r. do 3 grudnia , w godzinach 9:00-14:00, zachowując pełne rygory związane z sytuacją epidemiczną.  Można też  skan wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych przesłać na adres mwesolowska@ujk.edu.pl w terminie wskazanym powyżej.

W razie problemów przy uzupełnianiu formularzu możliwy jest kontakt e-mailowy mwesolowska@ujk.edu.pl lub telefoniczny, w godzinach 9:00-14:00, telefon: 41 349 71 02

Uwaga: Do formularza  należy dołączyć posiadane załączniki o dodatkowych aktywnościach.

Kryteria rekrutacji do modułu podnoszenia kompetencji:

1) Status studenta/-tki czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: Filologia Polska potwierdzony zaświadczeniem z Dziekanatu*,

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów -liczba pkt = wysokość średniej, potwierdzenie -zaświadczenie z dziekanatu WH*.

3) Udokumentowana działalność i aktywność:

  1. a) w kołach naukowych (1pkt: 1-2 aktywności; 2pkt:3 i więcej aktywności),
  2. b) w organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności),
  3. c) w organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym tj. fundacje, stowarzyszenia itp. (1 pkt: 1-2 aktywności; 2pkt: 3 i więcej aktywności),–potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: skan kserokopii legitymacji; umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1pkt: 1-2 aktywności; 2 pkt: 3 i więcej aktywności) – weryfikacja na podstawie skanu umowy/porozumienia/zaświadczenia.

Maksymalnie za wszystkie kryteria można uzyskać 13 punktów. Listy rankingowe będą tworzone na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydatów – od najwyższej do najniższej. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, decydującym kryterium będzie średnia ocen, następnie odbycie dodatkowych praktyk zawodowych niewynikających z planu studiów, a następnie udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich i organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym.

Udział w Projekcie nie zwalnia zakwalifikowanego studenta/-tki z należytego wykonywania obowiązków wynikających ze statusu studenta/-tki (np. z zajęć dydaktycznych w ramach programu studiów, praktyki objętej programem studiów itp.).

Uniwersytet nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom.

Skip to content