Wydział Humanistyczny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): egzamin dojrzałości z języka polskiego (50%), matematyki (5%), języka obcego: języka angielskiego lub języka francuskiego lub języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego lub języka rosyjskiego lub języka włoskiego (25%), historia lub wiedza o społeczeństwie (20%).

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne: dziennikarstwo i komunikacja społeczna: specjalność dziennikarstwo nowych mediów, realizacja radiowo – telewizyjna, promocja i reklama:

  • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw :język polski, matematyka, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie;  w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
  • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie.

Studia niestacjonarne: dziennikarstwo i komunikacja społeczna: specjalność dziennikarstwo nowych mediów, realizacja radiowo – telewizyjna, promocja i reklama:

  • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: język polski, matematyka, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
  • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy, historia lub wiedza o społeczeństwie.

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: stacjonarne: 55  osób (w tym na drugi kierunek); niestacjonarne 30 osób.

SYLWETKI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia) specjalność dziennikarstwo nowych mediów,  realizacja radiowo – telewizyjna,  promocja i reklama zostanie wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a także innych związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Absolwenci będą posiadać umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Kształcona będzie zdolność zdobywania i biegłego wykorzystywania kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Absolwenci zostaną wyposażeni w aparat wiedzy pozwalający analizować i współtworzyć zasady i formy funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Cechować ich będzie wysoka sprawność językowa, praktyka w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne. Nabyta wiedza i umiejętności w przyszłości pozwolą im osiągnąć wysoki stopień profesjonalizmu. Zostaną także przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

  • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej:

  • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych i/lub społecznych:

  • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej:

  • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych i/lub społecznych:

  • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: studia stacjonarne 40 (w tym drugi kierunek), studia niestacjonarne 30.

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza w uczelnianym systemie rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci po przyjęciu na studia mogą wybierać spośród dwóch specjalności: menadżer mediów i reklamy oraz współczesne dziennikarstwo.

SYLWETKI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia) specjalność: menedżer mediów i reklamy, współczesne dziennikarstwo zostanie wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a także innych związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Absolwenci będą posiadać umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk w mediach różnego rodzaju, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Kształcona będzie także zdolność zdobywania i biegłego wykorzystywania kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Absolwenci zostaną wyposażeni w aparat wiedzy pozwalający analizować i współtworzyć zasady i formy funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Cechować ich będzie wysoka sprawność językowa, praktyka w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne. Nabyta wiedza i umiejętności w przyszłości pozwolą im osiągnąć wysoki stopień profesjonalizmu. Zostaną także przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach III stopnia.

 

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98