Wydział Humanistyczny

Filologia angielska

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA  I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne filologia angielska

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw – ocena z pisemnej części egzaminu dojrzałości dla kandydata. Przedmioty (matematyka, język polski, język angielski).
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).
 • dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

Po pierwszym roku istnieje możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej albo języka biznesu.

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 80  osób.

Studia niestacjonarne filologia angielska

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw – ocena z pisemnej części egzaminu dojrzałości dla kandydata. Przedmioty (matematyka, język polski, język angielski).
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).
 • dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język angielski, język polski, matematyka).

Po pierwszym roku istnieje możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej albo języka biznesu.

Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 60 osób.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się tymże językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posiada wiedzę z zakresu kultury i historii angielskiego obszaru językowego, operuje terminologią językoznawczą. Legitymuje się znajomością gramatyki i leksyki języka kierunkowego, co pozwala na swobodną i poprawną komunikację, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych pod względem stylistycznym i funkcjonalnym, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku kierunkowym w stopniu zawodowym i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w charakterze tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

W programie studiów uwzględniono między innymi ścieżkę nauczycielską.

Studia I stopnia na kierunku Filologia angielska stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Są podstawą do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej.

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia przeznaczone dla absolwentów kierunku filologia angielska, filologia ze specjalnością filologia angielska oraz lingwistyka stosowana (z językiem angielskim)

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia  

 • konkurs dyplomów – ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.
 • Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 45 osób.

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia 

 • konkurs dyplomów – ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.
 • Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

Po pierwszym semestrze istnieje możliwość wyboru specjalności nauczycielskiej lub tłumaczeniowej.

Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 40 osób.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posiada poszerzoną wiedzę z zakresu kultury i historii angielskiego obszaru językowego, zna literaturę brytyjską oraz amerykańską, operuje terminologią językoznawczą, literaturoznawczą i kulturoznawczą z zakresu badań języka, kultury i literatury angielskiego obszaru językowego. Legitymuje się znajomością gramatyki, leksyki, frazeologii i składni języka angielskiego, co pozwala na swobodne i poprawne wykorzystanie tego języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku angielskim w stopniu zawodowym i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. W pierwszym semestrze studiów student wybiera odpowiednią ścieżkę kształcenia: translatorską albo nauczycielską.

Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę tłumacza, lektora w szkołach językowych, asystenta oraz coacha językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury angielskiej. Po odbyciu odpowiedniego przygotowania pedagogiczno-metodycznego ma również możliwość nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach edukacji.

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA  I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia stacjonarne filologia germańska

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw – ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język niemiecki, język polski, matematyka).
 • dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język niemiecki, język polski, matematyka).

Studia na filologii germańskiej przeznaczone są również dla osób które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego.

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 30  osób.

Absolwent studiów pierwszego stopnia filologii germańskiej wykazuje się znajomością języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz drugiego języka obcego na poziomie B2. Posiada również wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury, historii i tradycji krajów niemieckiego obszaru językowego. W trakcie nabywania kompetencji językoznawczych absolwent rozwija szeroko pojętą świadomość językową, niezbędną do wszelkiej aktywności związanej z wykorzystaniem znajomości języka niemieckiego.

Absolwent posiada umiejętność prowadzenia efektywnej komunikacji (ustnej i pisemnej) w języku niemieckim w obrębie różnych odmian dyskursu interkulturowego, kształtowanej w ramach przedmiotów zorientowanych na pracę z tekstem, gromadzenie, selekcjonowanie, krytyczną ocenę i przetwarzanie informacji, poprawne wnioskowanie, interpretację i analizę danych zawartych w różnorodnych tekstach fachowych. Absolwent zna ponadto różnorodne techniki tłumaczeniowe i potrafi je praktycznie zastosować. Rozumie specyfikę procesu negocjacji i  zna potrzebne do tego celu narzędzia.

Kompetencje językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze zdobyte przez absolwentów w obszarze studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia germańska oraz w kontekście badań nad różnorodnością kulturową krajów niemieckiego obszaru językowego pozwalają na analityczną i krytyczną interpretację tekstów naukowych, zjawisk kulturowych i społecznych, a także na merytoryczną argumentację oraz sprawne i samodzielne formułowanie wniosków w języku niemieckim.

Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiego obszaru językowego. Absolwent filologii germańskiej otrzymuje przygotowanie do podejmowania działań na rzecz promocji walorów turystycznych, do pracy w biurach podróży, w hotelarstwie, do zarządzania gospodarką turystyczną, obsługi ruchu turystycznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia I stopnia na kierunku filologia germańska stanowią pierwszy etap kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Są podstawą do podjęcia studiów II stopnia na tym samym kierunku w ramach ścieżki nauczycielskiej.

Wymienione kompetencje absolwent uzyskuje w trakcie zajęć na wybranych podczas studiów modułach z zakresu niemcoznawstwa i turystyki, języka biznesu oraz przygotowującego do pracy w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego.

 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia 

 Zasady rekrutacji:

dla Absolwentów kierunków: filologia germańska, filologia, specjalność filologia germańska, lingwistyka stosowana (z językiem niemieckim), innych kierunków prowadzonych w języku niemieckim:

 • Konkurs dyplomów. Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5
 • Kryterium dodatkowe: Średnia ocen z ukończonych studiów
 • Dla Absolwentów innych kierunków ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2 przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka niemieckiego na poziomie C1. Minimalna ocena uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 25 osób.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów drugiego stopniu na kierunku filologia germańska posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz drugiego języka obcego do poziomu B2+. Jest wyposażony w wiedzę z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego poprzez wykorzystanie poznanych metod i narzędzi badań, w tym technik pozyskiwania i selekcji informacji, jak też umiejętności krytycznego myślenia, analizy faktów oraz formułowania wniosków oraz postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych.

Istotą  tak pojmowanych celów kształcenia jest umożliwienie studentowi stworzenia własnej ścieżki kształcenia poprzez możliwość wyboru  części przedmiotów, co pozwala na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami naukowymi oraz planami zawodowymi.

Absolwent studiów  II stopnia na kierunku filologia germańska jest przygotowany do rozpoczęcia działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy o kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego.  Na rynku pracy absolwent kierunku podejmuje pracę

 • jako tłumacz (w biurach tłumaczeń, korporacjach międzynarodowych)
 • jako asystent językowy i referent (zadaniem jego jest prowadzenie dokumentacji firmy w języku obcym, analiza tekstów)
 • w branży turystycznej jako przewodnik i/lub pracownik biura podróży
 • jako organizator konferencji, sympozjów oraz konferencji prasowych
 • jako osoba prowadząca strony internetowe (także w językach obcych)
 • jako specjalista w szeroko rozumianym sektorze kultury i mediów (doradca ds. Public Relations, doradca ds. rynku mediów, pracownik agencji reklamowych, marketingowych, portali internetowych),
 • jako pracownik instytucji państwowych i społeczno-kulturowych zajmujących się upowszechnianiem kultury krajów niemieckojęzycznych, odpowiedzialny za współpracę z miastami i regionami partnerskimi
 • jako nauczyciel języka niemieckiego (po uzyskaniu wymaganych odpowiednimi przepisami uprawnień w czasie trwania studiów, jak też w ramach studiów podyplomowych)

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA

Zajęcia będą prowadzone w grupach językowych: angielski/niemiecki oraz angielski/rosyjski

Zasady rekrutacji:

 • dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski,  język polski, matematyka.
 • dla kandydatów z nową maturą: konkurs świadectw – wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski, język polski, matematyka.
 • dla kandydatów ze starą maturą: konkurs świadectw – ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.Przedmioty: język angielski,  język niemiecki lub język rosyjski, język polski, matematyka.

 Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 50 osób.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się znajomością dwóch języków obcych (języka angielskiego – jako języka pierwszego oraz języka rosyjskiego lub niemieckiego – jako języka drugiego) na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury i historii kierunkowych obszarów językowych, operuje terminologią językoznawczą w językach kierunkowych. Legitymuje się znajomością gramatyki i leksyki języków kierunkowych, co pozwala na swobodne i poprawne wykorzystanie tych języków w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o językach kierunkowych w stopniu zawodowym i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

W blokach specjalnościowych absolwenci uzyskają ogólne umiejętności tłumaczeniowe w dwóch językach obcych. Absolwenci kierunku lingwistyka stosowana zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie tłumaczenia naukowo-technicznego i prawniczego, finansowego, a także posiądą umiejętność tłumaczeń audiowizualnych i poświadczonych. Dodatkowo rozwiną  kwalifikacje do posługiwania się językiem obcym w obsłudze biznesu.

Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury obszarów kierunkowych. 

 

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA

Zajęcia będą prowadzone w grupach z językiem angielskim i rosyjskim

Zasady rekrutacji:

 • Absolwenci kierunku lingwistyka stosowana (z językiem angielskim i rosyjskim)
 • Konkurs dyplomów. Minimalna ocena na dyplomie uprawniająca kandydata do wpisu na listę studentów: 3,5
 • Kryterium dodatkowe: Średnia ocen z ukończonych studiów

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 30 osób.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością dwóch języków obcych na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu  Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu, posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury i historii kierunkowych obszarów językowych, operuje terminologią językoznawczą w językach kierunkowych. Legitymuje się znajomością gramatyki i leksyki języków kierunkowych, co pozwala na swobodne i poprawne wykorzystanie tych języków w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, na rozumienie i tworzenie tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, na swobodne wyrażanie sądów i opinii oraz posługiwanie się językiem naukowym. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o językach kierunkowych w stopniu zawodowym i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę tłumacza, asystenta językowego, analityka sfery komunikacji społecznej w firmach i urzędach (przede wszystkim w działach współpracy międzynarodowej, promocji, turystyki), wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, wymagających dobrej znajomości języka i kultury obszarów kierunkowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie  językoznawstwa.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98