Wydział Humanistyczny

Filologia germańska

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA  I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia stacjonarne filologia germańska

Studia na filologii germańskiej przeznaczone są również dla osób które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego.

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw – ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty (matematyka, język polski).
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język niemiecki, język polski, matematyka).
 • dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty (język niemiecki, język polski, matematyka).

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 40  osób.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Filologia specjalność: filologia germańska posiada podstawową wiedzę o języku niemieckim, literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Nabyte umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent filologii germańskiej otrzyma przygotowanie do podejmowania działań na rzecz promocji walorów turystycznych, do pracy w biurach podróży, w hotelarstwie, do zarządzania gospodarką turystyczną, obsługi ruchu turystycznego, jak również nauczania języka niemieckiego w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wymienione kompetencje absolwent uzyska w trakcie zajęć na wybranych podczas studiów modułach: tłumaczeniowym, biznesowym, turystycznym oraz przygotowującym do pracy w szkole.

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunku filologia, specjalność filologia germańska oraz innych kierunków ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2.

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów I stopnia 

 • konkurs dyplomów – ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia) .
 • ranking ocen – w przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia. Przedmioty: średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Przewidywany limit przyjęć na studia stacjonarne: 25 osób.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Filologia specjalności filologia germańska zdobędzie poszerzoną wiedzę o literaturze, kulturze, historii krajów niemieckiego obszaru językowego, o strukturze języka niemieckiego. W zależności od wybranej ścieżki studia umożliwią mu wykształcenie zaawansowanych umiejętności translatorskich, pogłębionych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego, wykształcenie umiejętności samodzielnego myślenia.

Ścieżka tłumaczeniowa ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu tłumacza, zarówno tekstów pisanych, jak i mówionych, a w szczególności tłumaczeń tekstów społeczno-politycznych, ekonomicznych oraz prawniczych. Studenci nie tylko doskonalą swoją wiedzę z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego, ale także zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu tłumaczenia oraz poznają warsztat tłumacza przysięgłego.

Absolwent ścieżki komunikacja społeczna dysponuje wiedzą teoretyczną z zakresu interkulturowych aspektów kontaktów biznesowych, potrafi występować publicznie, negocjować oraz organizować różne przedsięwzięcia społeczne. Dysponuje on również wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na językową obsługę warsztatu przewodnika turystycznego.

Absolwent ścieżki media niemieckojęzyczne dysponuje wiedzą z zakresu obrazu krajów niemieckiego obszaru językowego w polskich mediach, zna problemy społeczne i polityczne krajów niemieckiego obszaru językowego, posiada wiedzę na temat roli mediów w rozwoju językowym, zna niemieckojęzyczne media społecznościowe z ich specyfiką, potrafi redagować tekst informacyjno-reklamowy w języku niemieckim, jak też posiada umiejętności z zakresu przekładu audiowizualnego.

Ścieżka nauczycielska ma na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Absolwent doskonali swoje kompetencje językowe w zakresie języka obcego, posiada wiedzę teoretyczną z psychologii oraz pedagogiki ogólnej, psychologii rozwojowej i społecznej, pedagogiki społecznej. Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu diagnozy i profilaktyki psychologiczno-pedagogicznej, komunikacji interpersonalnej, emisji głosu, dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki języka niemieckiego.

Absolwent specjalności filologia germańska może znaleźć zatrudnienie:

 • jako tłumacz (w biurach tłumaczeń, korporacjach międzynarodowych),
 • jako asystent językowy i referent (zadaniem jego jest prowadzenie dokumentacji firmy w języku obcym, analiza tekstów),
 • w branży turystycznej jako przewodnik i/lub pracownik biura podróży,
 • jako specjalista do spraw komunikowania społecznego (m.in. jako mediator i negocjator),
 • jako osoba organizująca konferencje, sympozja oraz konferencje prasowe,
 • jako specjalista w szeroko rozumianym sektorze kultury i mediów (doradca ds. Public Relations, doradca ds. rynku mediów, pracownik agencji reklamowych, marketingowych, portali internetowych, a także instytucji państwowych i społeczno-kulturowych zajmujących się upowszechnianiem kultury krajów niemieckojęzycznych, odpowiedzialny za współpracę z miastami i regionami partnerskimi),
 • nauczyciel języka niemieckiego,
 • pracownik mediów.
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98