Wydział Humanistyczny

Historia

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA HISTORIA

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne nienauczycielskie:

historia specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja; kultura materialna i rekonstrukcja historyczna

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

Studia stacjonarne nauczycielskie: historia

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

Studia niestacjonarne nienauczycielskie:

historia specjalności: dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja; kultura materialna i rekonstrukcja historyczna

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

Studia niestacjonarne nauczycielskie: historia

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy, matematyka.

SYLWETKI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku historia (studia I stopnia) specjalność dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent kierunku historia (studia I stopnia) specjalność kultura materialna i rekonstrukcja historyczna posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Specjalność kształtuje umiejętności: zbierania historycznych materiałów źródłowych, pozyskiwania oryginałów i tworzenia artefaktów, odtwarzania dawnych ról społecznych, przygotowywania historycznych inscenizacji oraz edukowania poprzez odtwarzanie dawnej rzeczywistości.   

Absolwent kierunku historia (studia I stopnia) specjalność nauczycielska posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do nauczania historii w szkole podstawowej, zdobył wiedzę i kompetencje pedagogiczne i metodyczne, posiada wiedzę na temat funkcjonowania szkolnictwa oraz procesów i możliwości doskonalenia zawodowego.

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA MILITARYSTYKA HISTORYCZNA

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne militarystyka historyczna:

specjalności: bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie; wojskowe dziedzictwo kulturowe    

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: historia lub język obcy lub wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – historia lub język obcy lub wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka.

SYLWETKI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku militarystyka historyczna (studia I stopnia) specjalność bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie posiada wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu naukowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci przygotowani są do pracy w strukturach administracyjnych, związanych ze sprawami bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom militarnym i niemilitarnym, występującym we współczesnym świecie.

Absolwent kierunku militarystyka historyczna (studia I stopnia) specjalność wojskowe dziedzictwo kulturowe posiada wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu naukowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwenci posiadają kompetencje, które umożliwią ich zatrudnienie w instytucjach kultury, muzealnictwie, w zespołach zajmujących się rekonstrukcjami historycznymi, a także instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży.

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA ORGANIZACJA TURYSTYKI HISTORYCZNEJ

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne: organizacja turystyki historycznej:

specjalności: krajoznawstwo; turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich    

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: geografia lub historia lub język obcy, język polski, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – geografia lub historia lub język obcy, język polski, matematyka.

 

Studia niestacjonarne: organizacja turystyki historycznej:

specjalności: krajoznawstwo;  turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich    

 • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw: geografia lub historia lub język obcy, język polski, matematyka; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
 • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – geografia lub historia lub język obcy, język polski, matematyka.

SYLWETKI ABSOLWENTA

            Absolwent kierunku organizacja turystyki historycznej (studia I stopnia) specjalność krajoznawstwo posiada szeroką wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Z jednej strony – dysponuje wiedzą z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, geografii, czyli szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, z drugiej – wiedzą z zakresu ekonomiki i zarządzania, zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Kierunek Organizacja turystyki historycznej przygotowuje go do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego w dziedzinie kulturowo traktowanego krajoznawstwa i turystyki. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i agencjach krajowych specjalizujących się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Polski. Może też być zatrudniony w administracji samorządowej lub państwowej, wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie krajoznawstwa, planowania, organizacji i promowania ruchu turystycznego. Uzyskuje także wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (prowadzenie firmy o wyspecjalizowanym profilu turystycznym), a także do pracy w biurze podróży, agencji turystycznej, ośrodku turystyczno-rekreacyjnym, centrach doradztwa, organizacjach społecznych, organach samorządowych i administracji państwowej (piony: turystyki i rekreacji), a także w dziedzinie edukacji (publicznej i prywatnej).

            Absolwent kierunku organizacja turystyki historycznej (studia I stopnia) specjalność turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich posiada szeroką wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Z jednej strony – dysponuje wiedzą z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, geografii, czyli szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, z drugiej – wiedzą z zakresu ekonomiki i zarządzania, zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Kierunek Organizacja turystyki historycznej przygotowuje go do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego w dziedzinie kulturowo traktowanego krajoznawstwa i turystyki. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach krajowych i zagranicznych działających na polskim rynku usług turystycznych specjalizujących się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Polski, jak i za granicą. Może też być zatrudniony w administracji samorządowej lub państwowej, wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie krajoznawstwa, planowania, organizacji i promowania ruchu turystycznego. Uzyska także wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (prowadzenie firmy o wyspecjalizowanym profilu turystycznym), a także do pracy w biurze podróży, agencji turystycznej, ośrodku turystyczno-rekreacyjnym, centrach doradztwa, organizacjach społecznych, organach samorządowych i administracji państwowej (piony: turystyki i rekreacji), a także w dziedzinie edukacji (publicznej i prywatnej).

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA HISTORIA

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

 • ukończenie studiów I stopnia; osiągnięcie efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i/lub społecznych;
 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska)

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata historii specjalność nauczycielska:

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia);

Studia stacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych, specjalności: historia ze specjalnością historia kultury i zarządzanie jej dobrami; historia ze specjalnością turystyka historyczna

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata historii specjalność nauczycielska

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla kandydatów ze stopniem licencjata po kierunkach humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, teologicznych,

 • konkurs dyplomów (w przypadku jednakowych ocen o przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: studia stacjonarne 40 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie), w tym (drugi kierunek), studia niestacjonarne 30 (studia nauczycielskie i nienauczycielskie).

Absolwent po kierunkach spoza obszaru nauk humanistycznych

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku historia.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 2018-07-10.

W przypadku nieprzekroczenia limitu przyjęć odstępuje się od rozmowy kwalifikacyjnej.

Absolwent po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych

 • Konkurs dyplomów

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:

ocena z dyplomu (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia)

 • Ranking ocen

W przypadku jednakowych ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Przedmioty:

średnia ocen (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia)

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza w uczelnianym systemie rekrutacji elektronicznej.

SYLWETKI ABSOLWENTA

     Absolwent kierunku historia (studia II stopnia) specjalność: historia kultury i zarządzanie jej dobrami jest wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym. Posiada umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych i ochrony dóbr kultury. Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych z zakresu: Archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży.

     Absolwent kierunku historia (studia II stopnia) specjalność: turystyka historyczna jest wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym. Posiada umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych i ochrony dóbr kultury. Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w turystycznych agencjach krajowych i zagranicznych, a także w instytucjach administracji samorządowej lub państwowej, jako specjalista w zakresie planowania, organizacji i promowania ruchu turystycznego. Zyskuje wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia firmy o wyspecjalizowanym profilu turystycznym. Może znaleźć zatrudnienie w biurze podróży, agencji turystycznej, ośrodku turystyczno-rekreacyjnym, centrach doradztwa, organizacjach społecznych, organach samorządowych i administracji państwowej, a także w dziedzinie edukacji.

            Absolwent kierunku historia (studia II stopnia) specjalność: nauczycielska jest wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym. Posiada umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych, ochrony dóbr kultury, edytorstwa. Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych z zakresu: Archiwistyki i zarządzania dokumentacją, Wiedzy o społeczeństwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania historii w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych, a także do nauczania wiedzy o społeczeństwie.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98