Wydział Humanistyczny

Lingwistyka stosowana

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA

Zajęcia będą prowadzone w grupach z językiem angielskim i rosyjskim

Zasady rekrutacji:

  • dla kandydatów z maturą międzynarodową IB: konkurs świadectw – wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub język rosyjski,  język polski, matematyka.
  • dla kandydatów z nową maturą: konkurs świadectw – wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmioty: język angielski, język niemiecki lub
    język rosyjski, język polski, matematyka.
  • dla kandydatów ze starą maturą: konkurs świadectw – ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej. Przedmioty: język angielski,  język niemiecki lub język rosyjski, język polski, matematyka.

Przewidywany limit przyjęć na studia niestacjonarne: 30 osób.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Lingwistyka stosowana wykaże się znajomością dwóch języków obcych w stopniu zaawansowanym (na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie tłumaczenia różnego rodzaju tekstów na język ojczysty i języki obce, a także w zakresie zarządzania komunikacją społeczną i ekonomiczną, kultury komunikowania się, życia politycznego i medialnego oraz realiów krajów studiowanych języków obcych, organizacji wydarzeń komunikatywnych w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej, a także pracy w sieci Internet.

Student poszerzy i pogłębi umiejętności prowadzenia efektywnej komunikacji (ustnej i pisemnej) w językach obcych w obrębie różnych odmian dyskursu społecznego poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach z języka komunikacji społecznej: języka polityki, publicystyki, reklamy, gospodarki i prawa.

Pierwszy blok specjalnościowy ukierunkowany jest na rozwój ogólnych umiejętności tłumaczeniowych w dwóch językach obcych. Absolwenci kierunku Lingwistyka stosowana zdobędą wiedzę i doświadczenie w zakresie tłumaczenia naukowo-technicznego i prawniczego, finansowego a także posiądą umiejętność tłumaczeń audiowizualnych i poświadczonych.

Drugi blok specjalnościowych stworzony jest w celu rozwinięcia u studentów umiejętności posługiwania się językiem obcym w zawodowym dyskursie związanym z obsługą biznesową.

Trzeci blok specjalnościowy określony jako Management językowy poświęcony jest kształtowaniu dodatkowych umiejętności zawodowych absolwenta w jednym z języków obcych. Do tych umiejętności zaliczyć można: diagnozę potrzeb informacyjnych w obrębie komunikacji międzykulturowej, analizę i redagowanie przekazów medialnych i zawodowych oraz umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji w języku obcym.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98