Wydział Humanistyczny

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): egzamin dojrzałości z języka polskiego (50%), matematyki (10%), języka obcego: języka angielskiego lub języka francuskiego lub języka hiszpańskiego lub języka niemieckiego lub języka rosyjskiego lub języka włoskiego (40%).

Zasady rekrutacji:

Studia stacjonarne: zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo: specjalność biblioteki w procesie komunikacji, systemy zarządzania informacją:

  • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw :język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
  • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

Studia niestacjonarne: zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo: specjalność biblioteki w procesie komunikacji, systemy zarządzania informacją:

  • dla kandydatów z tzw. starą maturą: konkurs świadectw:  język polski, matematyka, język obcy; w przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej,
  • dla kandydatów z tzw. nową maturą: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego – język polski, matematyka, język obcy.

Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem  liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów: stacjonarne: 20  osób (w tym na drugi kierunek); niestacjonarne 25 osób.

SYLWETKI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo (studia I stopnia) specjalność biblioteki w procesie komunikacji, systemy zarządzania informacją posiada odpowiedni zasób wiedzy oraz umiejętności z zakresu dyscyplin ściśle powiązanych z bibliotekoznawstwem i szeroko rozumianą informacją, czyli informatologii, bibliologii, także innych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych oraz – ze względu na interdyscyplinarność kierunku i jego specyfikę – również z zakresu wybranych dyscyplin z obszaru i dziedzin nauk społecznych, m.in. socjologii, pedagogiki, psychologii, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej. Absolwenci kierunku będą wszechstronnie przygotowani do zawodu, będą posiadać umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk, a także przygotowanie teoretyczne.

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza w uczelnianym systemie rekrutacji elektronicznej.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582175632e.kju1582175632@muhw1582175632
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98