Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Studia w przygotowaniu.

Dla kogo? Dlaczego warto?

Uzyskane w toku realizacji studiów efekty kształcenia umożliwiają absolwentowi studiów podyplomowych Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania zadań na stanowisku archiwisty i jednocześnie specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją w archiwum firmy, urzędu i archiwum państwowym, tak w zakresie dokumentacji tradycyjnej, jak współczesnych środków i form gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania archiwaliów. Obok niezbędnego w pracy archiwisty zakresu wiedzy z historii archiwów i ustroju administracyjnego w Polsce, metodyki pracy w różnego rodzaju archiwach, absolwent będzie dysponował przygotowaniem do zarządzania różnego rodzaju dokumentacją na różnych etapach jej powstawania – od biura, poprzez archiwum firmy po archiwa historyczne. Wyposażony w wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej w pracy nad dokumentem elektronicznym, znający metody tworzenia baz danych i elektronicznych środków ich gromadzenia, będzie potrafił budować nowoczesny system obiegu dokumentów, ich gromadzenia i udostępniania elektronicznego instytucjom i osobom prywatnym. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwoli absolwentowi studiów na pełnienie funkcji administratora wiedzy i zasobów informacyjnych w różnego typu instytucjach, firmach, urzędach, składnicach akt itp. Absolwent studiów, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych, przygotowany będzie również do pracy na stanowisku archiwisty w klasycznych archiwach historycznych.

Program studiów 

Studia podyplomowe Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją zaplanowane zostały jako studia dwusemestralne przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych (licencjatów i magistrów). W ramach studiów słuchacze zapoznają się z wiedzą i umiejętnościami obejmującymi dziewięć przedmiotów w łącznym wymiarze 170 godzin wykładów i konwersatoriów. Program studiów zawiera zarówno przedmioty stricte teoretyczne (Vademecum archiwisty, Historia archiwów polskich, Historia ustroju administracyjnego Polski do końca XX w), jak również typowo praktyczne, pozwalające na zapoznanie się z praktyką zarządzania dokumentacją różnego typu archiwów (Metodyka pracy w archiwum firmy i urzędu, Przechowywanie i ochrona archiwaliów, Prawo i przepisy archiwalne). Program zawiera przedmioty związane z wykorzystaniem współczesnych możliwości technologii informacyjnych, w tym pracą nad dokumentami elektronicznymi i elektronicznymi bazami danych (Technologia informacyjna w pracy nad dokumentem elektronicznym, Archiwalne bazy danych). W programie studiów przewidziano dla słuchaczy obowiązek odbycia praktyki w archiwum państwowym oraz zakładowym (firmy, urzędu) w łącznym wymiarze 80 godzin.

Nasza kadra

Na studiach podyplomowych Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Korzystamy również z wiedzy praktycznej pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach i Archiwum UJK.

Terminy rekrutacji

Październik 2021.

Wymagane dokumenty i opłaty

Ksero dyplomu studiów, wydruk rekrutacyjny: podanie, zaświadczenie, potwierdzenie opłaty.

Zapisz się

https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/

Kontakt

Edyta Majcher-Ociesa emajcher@ujk.edu.pl Tel. 41 349 73 23

Skip to content