Język łaciński i kultura antyczna

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania historia (kierunki studiów w ramach dyscyplin naukowych: historia, filozofia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce), posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć. Dają dodatkowe kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych.  

Czas trwania (liczba semestrów): 3 semestry.

Planowana liczba słuchaczy: minimalna – 20 osoby; maksymalna – 30 osób.

Kryteria kwalifikacji: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 października 2019 roku. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających wymagania wstępne będzie wyższa niż planowana liczba słuchaczy, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania kwalifikacji, potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z Języka łacińskiego i kultury antycznej jest osiągnięcie przez słuchacza wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (słuchacz jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych i uzyskania 30 punktów ECTS). Weryfikacja i ocena efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności, osiąganych przez słuchacza w trakcie całego cyklu kształcenia, odbywa się poprzez egzaminy i zaliczenia z oceną z przedmiotów wchodzących w zakres podyplomowego przygotowania merytorycznego, oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Formy i metody prowadzenia zajęć, formy weryfikacji oraz kryteria oceny i jej składowe określają karty przedmiotu, stanowiące załącznik do programu studiów podyplomowych.

Zapisz się

https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/

Skip to content