Logopedia ogólna

Dla kogo? Dlaczego warto?

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich po kierunkach z następujących dziedzin nauki: dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku), nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dyscypliny: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu), dziedziny sztuki (dyscyplina: sztuki filmowe i teatralne).

Kandydat nie może mieć wad wymowy!

Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe logopedia ogólna?

  • zdobędziesz konkretne uprawnienia zawodowe umożliwiające pracę w charakterze nauczyciela logopedy lub/i logopedy w poradniach logopedycznych i placówkach podlegających służbie zdrowia; a może zamierzasz w przyszłości otworzyć swój własny gabinet logopedyczny;
  • uzyskasz wiedzę na temat programowania terapii logopedycznej u uczniów z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej, także z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniem z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją rozwojową, z zaburzeniami mowy i języka ze spektrum autyzmu, niesłyszącym, niedosłyszącym, niedowidzącym i niewidomym, z niepełnosprawnością intelektualną);
  • opanujesz umiejętności obejmujące działania profilaktyczne, ale również te związane z   diagnozą i terapią zaburzeń mowy (oraz komunikacji językowej) u dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
  • przygotujesz się do współpracy z psychologami, pedagogami, lekarzami w celu konsultowania diagnozy i terapii zaburzeń mowy;
  • dowiesz się, jakie czynniki wpływają na proces nabywania mowy i kształtowania komunikacji językowej, poznasz rodzaje wad wymowy oraz rozmaite sposoby, by je usunąć;

PRZYJDŹ DO NAS I STUDIUJ LOGOPEDIĘ OGÓLNĄ!

Logopeda to osoba, która zajmuje się zaburzeniami komunikacji językowej, wadami wymowy oraz sposobami ich usuwania. Podejmuje również działania profilaktyczne, mające na celu stymulację prawidłowego rozwoju kompetencji językowej. Pracuje więc z dziećmi, ale pomaga też osobom dorosłym. Spektrum aktywności diagnostyczno-terapeutycznej logopedy jest bardzo szerokie – od doskonalenia technik prawidłowej artykulacji i odpowiedniej dykcji, np. z osobami, które zawodowo pracują głosem (aktorzy, dziennikarze, politycy), przez usuwanie różnego rodzaju wad wymowy, po specjalistyczną pomoc logopedyczną osobom z zaburzeniami neurologicznymi (np. zaburzeniami ze spektrum autyzmu) czy upośledzeniem umysłowym. W związku z tym ukończenie studiów podyplomowych na kierunku logopedia ogólna i zdobycie kwalifikacji zawodowych umożliwia podjęcie pracy w wielu ośrodkach – jako nauczyciel logopeda w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola, ośrodki szkolno-wychowawcze) lub/i logopeda w placówkach służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji, ale też w ośrodkach kultury czy świetlicach środowiskowych.

Program studiów

Program studiów obejmuje 721 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych zaplanowanych na cztery semestry. Znajdują się w nim zarówno przedmioty obejmujące przygotowanie merytoryczne w zakresie logopedii (m.in. fonetyka i fonologia artykulacyjna, rozwój mowy dziecka, wczesna interwencja logopedyczna), jak i dydaktyczno-metodyczne (dyslalia z metodyką postępowania terapeutycznego, niedosłuch z metodyką postępowania terapeutycznego, zaburzenia komunikacji ze spektrum autyzmu z metodyką postępowania terapeutycznego), w tym związane z dydaktyką specjalną (metody pracy z uczniem ze SPE). W programie studiów przewidziano też obowiązek odbycia praktyki logopedycznej oraz praktyki psychologiczno-pedagogicznej – w wymiarze 180 godzin. 

Nasza kadra 

Kształcenie jest prowadzone przez nauczycieli akademickich (językoznawców, logopedów, neurologopedów). Kadrę stanowią też specjaliści w zakresie pedagogiki i psychologii. Zajęcia z zakresu przedmiotów specjalistycznych prowadzone są przez doświadczonych logopedów, neurologopedów, surdologopedów, tyflopedagogów, fizjoterapeutów.  

Terminy rekrutacji

Rozpoczęcie rejestracji 2021-05-30
Koniec rejestracji 2021-10-15
Termin składania dokumentów 2021-10-15

Wymagane dokumenty i opłaty

Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach przyporządkowanych do dziedzin: nauk humanistycznych, nauk teologicznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o Ziemi i środowisku), nauk medycznych i nauk o zdrowiu (dyscypliny: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu), dziedziny sztuki (dyscyplina: sztuki filmowe i teatralne),
  • poświadczenie uzyskania przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • wydruk podania z systemu rekrutacyjnego;
  • dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna: 85 PLN
Opłata za semestr: 1900 PLN

Zapisz się

https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/

Kontakt

Kierownik studiów: dr Magdalena Płusa, e-mail: mplusa@ujk.edu.pl

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa: 41 349 71 20.

Skip to content