Przygotowanie do nauczania języka obcego

Dla kogo? Dlaczego warto?

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania języka obcego (angielskiego albo niemieckiego): Filologia angielska, Filologia ze specjalnością „Filologia angielska”, Lingwistyka stosowana z językiem angielskim; Filologia germańska, Filologia ze specjalnością „Filologia germańska”, Lingwistyka stosowana z językiem niemieckim (należące do dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo).

Uczestnikiem studiów podyplomowych w zakresie przygotowania do nauczania języka obcego może być także absolwent studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, na dowolnym kierunku, którego program studiów nie określał efektów uczenia się obejmujących wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania języka obcego i legitymuje się świadectwem egzaminu z języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu biegłym. Kandydat powinien okazać jeden z wymienionych poniżej certyfikatów językowych:

Język angielski:

a) Certificate of Proficiency in English (CPE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Proficiency – ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz Uni-versity of Cambridge ESOL Examinations),
b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 7,5–9,0 pkt, Cambridge Assessment Eng-lish (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,
c) Aptis (w wersji Advanced) – z wynikiem ogólnym C2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfiko-wanej przez British Council,
d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):
– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 110 pkt,
– wersja CBT (komputerowa) – minimum 250 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,
– wersja PBT (tradycyjna) – minimum 600 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisemnej – TWE oraz mi-nimum 50 pkt z egzaminu ustnego – TSE,
e) City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom „Mastery” łącznie z City § Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8 funk-cjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom „Mastery”,
f) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English) Level 5; Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,
g) Pearson Test of English Academic – z wynikiem 85 pkt i powyżej, Pearson Edexcel,
h) JETSET Level 7 – ocena: Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),
i) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C2;

Język niemiecki:

a) Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,
b) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Goethe-Institut,
c) Goethe-Zertifikat C2 – Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Goethe-Institut,
d) Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,
e) ÖSD Zertifikat C2, Österreich Institut,
f) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Deutsch C2.

Czas trwania (liczba semestrów): 3 semestry.
Planowana liczba słuchaczy: minimalna – 20 osoby; maksymalna – 30 osób.

Kryteria kwalifikacji: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 października 2019 roku. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających wymagania wstępne będzie wyższa niż planowana liczba słuchaczy, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania kwalifikacji, potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowania do nauczania języka obcego” jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych i uzyskania 36 punktów ECTS). Weryfikacja i ocena efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności, osiąganych przez uczestnika studiów podyplomowych w trakcie całego cyklu kształcenia, odbywa się poprzez egzaminy i zaliczenia z oceną z przedmiotów występujących w programie studiów podyplomowych.

Zapisz się

https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/

Skip to content