Trendy i innowacje w nauczaniu języka angielskiego ONLINE

STUDIUJ ONLINE!

Zapraszamy na zdalne studia podyplomowe:
Trendy i innowacje w nauczaniu języka angielskiego
Trends and Innovations in English Language Teaching

Dla kogo? Dlaczego warto?

Podyplomowe studia z zakresu współczesnych trendów i innowacji w nauczaniu języka angielskiego kierowane są do nauczycieli, lektorów i korepetytorów języka angielskiego, którzy w swojej pracy dydaktycznej stają przed wyzwaniami edukacji XXI wieku.

Studia, zgodnie z efektami kształcenia, umożliwiają absolwentom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w zmieniającej się szkole tj. w szkole wielokulturowej, wielojęzycznej, rozpoznającej indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia oraz wychodzącej naprzeciw nowym technologiom i trendom edukacyjnym.

Dodatkowo nasi absolwenci przygotowani są do pełnienia roli lidera w zakresie współczesnej dydaktyki języka angielskiego w swoim środowisku pracy.

* Studia mają formę doskonalącą. Nie zapewniają  uzyskania kwalifikacji nauczycielskich (w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Program studiów

Proponowany program wyposaża uczestnika studiów podyplomowych w wiedzę dotyczącą aktualnych metod, podejść i technik w nauczaniu języka angielskiego. Studia pozwalają na opanowanie umiejętności praktycznych takich jak:

  1. opracowanie i wdrożenie innowacji edukacyjnej,
  2. dobór i zastosowanie nowych podejść i metod nauczania języka angielskiego np. gamifikacji i odwróconej klasy,
  3. nauczanie w formacie edukacji dwujęzycznej i w klasie wielokulturowej,
  4. wspieranie ucznia w rozwijaniu jego autonomii oraz
  5. praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym z uczniem językowo uzdolnionym.

Uczestnik studiów zdobywa również praktyczną wiedzę dotyczącą roli neurolingwistyki i neurodydaktyki w nauczaniu języka angielskiego oraz wybranych aspektów psychologii nauczania w tym komunikacji niewerbalnej.

Forma studiów
Studia odbywają się w trybie online (zdalnym synchronicznym na platformie MS Teams).

Czas trwania studiów
2 semestry – 10 zjazdów rocznie czyli 5 zjazdów dwudniowych w każdym semestrze
Zjazdy w soboty w godz. 9:00 – 18:00 i w niedziele w godz. 9:00 – 18:00

Język wykładowy
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Nasza kadra

Kadrę stanowią polscy i zagraniczni pracownicy naukowi: dydaktycy języka angielskiego, językoznawcy, specjaliści w zakresie psychologii i kognitywistyki oraz nauczyciele brytyjscy.

Terminy rekrutacji

Rejestracja – 2022.06.14 – 2022.09.15
Składanie dokumentów – 2022.06.14- 2022.09.15
Rozpoczęcie zajęć – 2022.10.22

Wymagane dokumenty i opłaty

Opłata rekrutacyjna – 85 PLN
Opłata za semestr – 1500 PLN

Zapisz się

https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/

Więcej informacji

Strona www: https://trendsefl.ujk.edu.pl/

Kontakt

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce

mgr Magdalena Krupa
tel.: +48 41 349 69 98
magdalena.krupa@ujk.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych
dr Monika Łodej
monika.lodej@ujk.edu.pl

Skip to content