Wiedza o społeczeństwie

Dla kogo? Dlaczego warto?  

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia (łącznie) lub jednolitych studiów magisterskich, w ramach dyscyplin naukowych: historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji,  nauki prawne,  nauki socjologiczne, ekonomia i finanse,  geografia społeczno-ekonomiczna, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Studia trwają 3 semestry. Studia przygotowują w zakresie merytorycznym i dydaktycznym, dają kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu  –  wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Program studiów 

Lp. Przedmiot Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
A 3 – podyplomowe przygotowanie merytoryczne:
1 Podstawy socjologii 20 (30)1 2
2 System prawny Rzeczpospolitej Polskiej 20 (30) 2
3 Polityka międzynarodowa Polski po 1989 r. 15 (35) 2
4 Systemy polityczne i partyjne 15 (35) 2
5 Organizacje międzynarodowe 10 (15) 1
6 Podstawy medioznawstwa 10 (15) 1
7 Podstawy gospodarki rynkowej 10 (15) 1
8 Prawa człowieka i wolności obywatelskie 10 (15) 1
9 Integracja europejska 10 (15) 1
10 Problemy współczesnego świata 10 (15) 1
11 Społeczeństwo obywatelskie 10 (15) 1
12 Samorząd terytorialny 10 (15) 1
13 System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej 15 (35) 2
14 Technologia informacyjna 15 (35) 2
  Razem 180 (320)godzin   20 ECTS
E – przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu:
1 Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej 50  (50)  4
2 Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej 40 (35)  3
3 Praktyka zawodowa w szkole podstawowej  – 45 (30)  3
4 Praktyka zawodowa w szkole ponadpodstawowej 45 (30) 3
  Razem 90 90 13 ECTS

1 W nawiasie podano liczbę godzin niekontaktowych – samodzielnej pracy słuchacza

Ogółem liczba godzin: 360 (470)
Liczba punktów ECTS: 33

Nasza kadra 

Zajęcia na studiach podyplomowych Wiedza o społeczeństwie prowadzą pracownicy naukowi UJK oraz specjaliści spoza uczelni (fachowcy z zakresu nauk prawnych), zapewniający wysoki poziom merytoryczny wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów.

Proces kształcenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury pozwalającej na osiągnięcie efektów uczenia się.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja trwa do 29 września 2021 r.

Wymagane dokumenty i opłaty

  • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
  • Kserokopia dyplomów i kursów (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię)
  • opłata rekrutacyjna – 85 zł.
  • opłaty semestralne – 1850 zł za semestr

Zapisz się

https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/

 

Kontakt

dr hab. Anita Młynarczyk – Tomczyk
anita.mlynarczyk@ujk.edu.pl
Pokój 456, 457
(41) 349-73-18

INSTYTUT HISTORII
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytecka 17 
25-406 Kielce
(41) 349-73-06
Instytut.Historii@ujk.kielce.pl

Skip to content