Zadania WKK

Do podstawowych zadań Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia (WKK) należy:

 1. wdrażanie procedur opracowanych przez Uniwersytecką Komisję ds. Kształcenia,
 2. opracowywanie dokumentacji w zakresie zapewniania jakości kształcenia specyficznej dla wydziału, w tym przygotowywanie procedur wydziałowych,
 3. analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale na podstronie internetowej wydziału/filii,
 4. przedstawianie dziekanowi propozycji mających na celu podniesienie jakości kształcenia na wydziale,
 5. udział w przygotowaniu materiałów koniecznych do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej i akredytacji resortowej,
 6. opiniowanie nowych programów studiów (a także ich załączników) oraz modyfikacja programów z uwzględnieniem w szczególności: potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, wyników monitorowania karier absolwentów, zakładanych efektów uczenia się,
 7. wnioskowanie zmian w programach studiów, między innymi na bazie uzyskanych wyników ankietyzacji (studentów i absolwentów),
 8. opiniowanie metod oceny osiągania założonych efektów uczenia się,
 9. opiniowanie/wnioskowanie wprowadzania zmian w organizacji procesu kształcenia oraz realizacji zajęć dydaktycznych w celu uzyskania większej efektywności procesu kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietyzacji (studenci i absolwenci),
 10. monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych na wydziale/filii,
 11. opiniowanie tematów prac dyplomowych na podstawie analizy przeprowadzonej przez Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia,
 12. monitorowanie procesu dyplomowania,
 13. opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć dydaktycznych,
 14. wnioskowanie o dokonanie zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania zakładanych efektów uczenia się,
 15. koordynowanie wydziałowych badań ankietowych,
 16. monitorowanie jakości obsługi administracyjnej nauczycieli akademickich, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 17. przedstawianie Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia do 30 września każdego roku wyników samooceny i planów działań naprawczych z zakresu jakości kształcenia wraz z harmonogramem ich wdrażania w formie sprawozdania.

https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_113_2019.html

 

W skład WKK wchodzą:

 1. zastępcy dyrektorów instytutów ds. kształcenia,
 2. zastępcy kierowników katedr ds. kształcenia,
 3. nauczyciele akademiccy powoływani i odwoływani w liczbie określonej przez dziekana – zapewniającej właściwą reprezentację głównych kierunków kształcenia,
 4. studenci na wydziałach/w filiach, zapewniający właściwą reprezentację kierunków kształcenia, wskazani przez wydziałowy organ samorządu studentów (nie mniej niż 2),
 5. przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych powoływani i odwoływani przez dziekana (nie więcej niż 3 dla każdego kierunku),
 6. inne osoby powoływane i odwoływane przez dziekana (nie więcej niż 5).

Wydziałowe komisje ds. kształcenia (WKK) oraz ich przewodniczących, powołuje właściwy dziekan po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału/filii i uzyskaniu akceptacji prorektora właściwego ds. kształcenia.

 

W ramach WKK działają:

 1. kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia (KZJK) powołane dla wszystkich kierunków studiów realizowanych na danym wydziale,
 2. zespoły ds. ewaluacji jakości kształcenia na wydziale (ZEJKW).

 

W skład KZJK wchodzą:

 1. zastępca dyrektora instytutu ds. kształcenia dla kierunku,
 2. zastępca kierownika katedry właściwy ds. kształcenia dla kierunku,
 3. przedstawiciele nauczycieli akademickich reprezentujących dyscyplinę, do której przyporządkowany jest dany kierunek studiów – w liczbie wskazanej przez dziekana,
 4. przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych (nie więcej niż 3 dla kierunku),
 5. przedstawiciele studentów wskazani przez wydziałowy organ samorządu studentów
  (nie więcej niż 2),
 6. inne osoby wskazane przez dziekana (nie więcej niż 3).

Członków KZJK wskazanych w pkt 3), 4) i 6) powołuje i odwołuje dziekan po akceptacji prorektora właściwego ds. kształcenia.

 

W skład ZEJKW wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich wskazani przez dziekana, zaakceptowani przez prorektora właściwego ds. kształcenia.

Pracami KZJK oraz ZEJKW kieruje koordynator wybierany spośród członków zespołu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

https://bip.ujk.edu.pl/uchwala_nr_245_2019.html

Skip to content