Informacje o projekcie – archiwum

Projekt AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie  umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.07.2023 r.

Cel projektu

Poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju.

W ramach projektu realizowane będą moduły:

 • programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia,
 • podnoszenia kompetencji studentów,
 • wsparcia świadczenia usług przez ABK,
 • organizacji szkół doktorskich,
 • podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej,
 • zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Grupa docelowa

Projektem objęci będą studenci UJK pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, doktoranci, pracownicy dydaktyczni i administracyjni, kadra zarządzająca i kierownicza UJK.

Efektem projektu będzie:

 • modyfikacja programów na 31 kierunkach kształcenia,
 • wzmocnienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców przez 1 715 studentów,
 • utworzenie szkoły doktorskiej i wsparcie 22 doktorantów w rozwoju naukowym,
 • objęcie doradztwem wspomagającym wejście na rynek pracy 900 studentów,
 • wsparcie w zakresie procesu kształcenia 50 osób kadry akademickiej,
 • wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych 60 osób,
 • wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym.

Skip to content