Instytut Historii

Dane teleadresowe

Miasto: 25 – 406 Kielce
Ulica: Uniwersytecka 17
Telefon: 0 41 349 73 06

e-mail: Instytut.Historii@ujk.edu.pl
Strona www: https://ihis.ujk.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu

dr hab. Jerzy Gapys prof. UJK
e-mail: jgapys@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora Instytutu

dr hab. Lucyna Kostuch prof. UJK
e-mail: lucyna.kostuch@ujk.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia

dr hab. Mariusz Nowak prof. UJK
e-mail: mariusznowak@ujk.edu.pl

 

Historia Instytutu

Początki Instytutu Historii sięgają 1970 r., kiedy powołano Samodzielny Zakład Historii w ramach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Funkcję kierownika i organizatora Zakładu pełnił doc. dr hab. Zenon Guldon, a następnie od 1974 r. doc. dr hab. Wacław Urban. 14 lutego 1976 r. Zakład został przekształcony w Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Od 2000 r. Instytut funkcjonował w ramach Wydziału Humanistycznego Akademii Świętokrzyskiej. Od 22 marca 2008 r. Instytut wchodzi w skład Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, który posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora (od 1989 r.) i doktora habilitowanego (od 2002 r.) w zakresie historii. Od 1 października 2011 roku Instytut działa w ramach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pierwszym dyrektorem Instytutu Historii został prof. dr hab. Wacław Urban (do 30 września 1981 r.), a następnie kolejno funkcję tę sprawowali: prof. dr hab. Józef Ławnik (do 30 listopada 1984 r.), prof. dr hab. Stefan Iwaniak (do 30 czerwca 1986 r.), ponownie prof. Józef Ławnik (do 30 listopada 1988 r.), prof. dr hab. Adam Massalski (do 30 sierpnia 1996 r.), prof. dr hab. Wiesław Caban (do 30 września 1999 r.), prof. dr hab. Jacek Wijaczka (do 30 kwietnia 2001 r.), ponownie prof. dr hab. Wiesław Caban (do 30 września 2005 r.), prof. dr hab. Jadwiga Muszyńska (do 30 września 2008 r.), prof. dr hab. Waldemar Kowalski (do 30 września 2012 r.). Od 1 października 2012 r. dyrektorem Instytutu jest dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska, wicedyrektorem ds. naukowych i współpracy z zagranicą jest prof. dr hab. Stanisław Wiech, wicedyrektorem ds. dydaktycznych jest dr Lucyna Kostuch.

W Instytucie zatrudnionych jest 37 nauczycieli akademickich, w tym 9 z tytułem profesora, 10 ze stopniem doktora habilitowanego i 18 ze stopniem doktora. Od 1999 r. Instytut wydaje czasopismo „Almanach Historyczny” i wydawnictwo ciągłe „Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały”.

W Instytucie studiuje około 243 studentów na studiach I i II stopnia oraz 71 doktorantów na studiach III stopnia. Do ich dyspozycji jest czytelnia, mająca w swoich zbiorach 33 tys. woluminów i 140 tytułów czasopism. Studenci korzystają także z oddanej do ich użytku w 2000 r. pracowni komputerowej wyposażonej w 20 stanowisk komputerowych.
Studia historyczne w Instytucie dają absolwentom ogólne wykształcenie humanistyczne oraz przygotowują do pracy w instytucjach kultury, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego, w placówkach muzealnych, archiwach i szkolnictwie (specjalność nauczycielska).

Studia na kierunku Organizacja turystyki historycznej dają możliwość pracy w biurach turystycznych oraz informacji turystycznej, w instytucjach samorządowych i kulturalnych.

Przejdź do strony Instytutu

Skip to content