Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów dziennikarstwa

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, UJK oraz Unii Europejskiej

Certyfikowane szkolenia i warsztaty dla studentów dziennikarstwa

Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna do wzięcia udziału w module podnoszenia kompetencji w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17.

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach wsparcia każdy Uczestnik projektu będzie miał zapewnione następujące szkolenia/warsztaty:

  • Certyfikowane szkolenie z public relations w ramach London School of Public Relations z międzynarodowym certyfikatem PR (35 godzin);

Celem szkolenia będzie rozwijanie praktycznych umiejętności wykorzystania w codziennych działaniach specjalistycznego PR. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym. Absolwenci otrzymują międzynarodowy certyfikat w języku angielskim, wydany przez London School of Public Relations w Wielkiej Brytanii.

Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie, w systemie weekendowym, w formie 3 dwudniowych zjazdów. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu, nocleg dla uczestników/ek wraz ze śniadaniem (w przypadku, gdy miejsce szkolenia oddalone jest od miejsca zamieszkania Uczestnika projektu o min. 50 km), na zasadach określonych w Regulaminie.

  • Warsztaty:
    Wystąpienia publiczne i autoprezentacja (10 godzin);
    Podstawowy kurs prezenterski (25 godzin);

Szkolenie w studiu telewizyjnym, w małych grupach. Uczestnicy poznają zasady zachowania i pracy przed kamerą, uczą się przygotowywania i prowadzenia wywiadów, pisania oraz wygłaszania zapowiedzi (także przy użyciu telepromptera). Warsztaty połączone są z zajęciami indywidualnymi: analizą dokonanych nagrań pod względem ogólnego wrażenia, zwięzłości treści, poprawności językowej i skuteczności przekazu, sposobu wykorzystania środków technicznych (mikrofon, kamera), świadomości sytuacji studyjnej, sposobu posługiwania się głosem oraz zachowań niewerbalnych.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do wzięcia udziału we wszystkich wyżej wymienionych zajęciach, tj. certyfikowanym szkoleniu z public relations w ramach London School of Public wraz z certyfikatem oraz warsztatach Wystąpienia publiczne i autoprezentacja oraz Warsztatach Podstawowy kurs prezenterski. Uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu w ramach szkolenia z public relations.

Uniwersytet nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym studentom.

Do udziału w Projekcie nie może przystąpić osoba korzystająca równocześnie z Programu Erasmus Plus+.

Każdy Uczestnik Modułu Podnoszenia Kompetencji obowiązkowo musi poddać się dwukrotnie badaniu bilansu kompetencji i/lub kwalifikacji: po zakwalifikowaniu do projektu – wstępny bilans kompetencji oraz po zakończeniu ostatniej formy wsparcia w ramach modułu podnoszenia kompetencji – końcowy bilans kompetencji i/lub kwalifikacji.

Kryteria rekrutacji w ramach modułu podnoszenia kompetencji:

1) Posiadanie Statusu studenta/tki III roku I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, potwierdzonego zaświadczeniem z Dziekanatu (kryterium formalne – obowiązkowe).

2) Średnia ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów – liczba pkt. = wysokość średniej; potwierdzenie – zaświadczenie z dziekanatu WH o średniej  ocen.

3) Udokumentowana działalność w:
a) kołach naukowych (1 pkt. – 1-2 aktywności; 2 pkt. – 3 i więcej aktywności),
b) organizacjach studenckich innych niż koło naukowe (1 pkt. – 1-2 aktywności, 2 pkt – 3 i więcej aktywności),
c) organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym, tj. fundacjach, stowarzyszeniach itp. (1 pkt. – 1-2 aktywności, 2 pkt – 3 i więcej aktywności). Potwierdzeniem ww. aktywności mogą być: kserokopia legitymacji; kserokopia umowy; zaświadczenie opiekuna koła naukowego, zarządu organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

Za każdy udokumentowany typ aktywności określony w literach a), b), c) przyznane będzie od 1 do 2 pkt. Łącznie za kryterium określone w pkt 3) można zdobyć maksymalnie 6 pkt.

4) Dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów (1 pkt. – 1-2 aktywności, 2 pkt – 3 i więcej aktywności).
Weryfikacja na podstawie umowy/porozumienia/zaświadczenia.

5) Udział w konkursach/zawodach o charakterze naukowym/ edukacyjnym: (1 pkt. – 1-2 aktywności, 2 pkt – 3 i więcej aktywności).
Weryfikacja na podstawie dyplomu/zaświadczenia organizatora.

Maksymalnie za wszystkie kryteria można uzyskać 15 punktów.

Listy rankingowe będą tworzone od najwyższej do najniższej liczby uzyskanych punktów. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, decydującym kryterium będzie średnia ocen, następnie dodatkowe praktyki zawodowe nie wynikające z planu studiów i następnie udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich i organizacjach o charakterze wolontaryjno-charytatywnym.

Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://whum.ujk.edu.pl/dokumentacja-projektu-3/.

Dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w dniach od 12 do 23 października 2020 w godzinach 9:00-14:00 w budynku Wydziału Humanistycznego, ul. Uniwersytecka 17, pokój nr 42.

Skip to content