Informacja

Szanowni Państwo,

w związku z przejściem na zdalny proces kształcenia informuję, iż zajęcia prowadzone w formie zdalnej powinny być prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania MICROSOFT TEAMS w ramach usługi MICROSOFT 365, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.

Prowadzący zajęcia zdalne jest zobowiązany do:
1) przeprowadzenia w ustalonym terminie zajęć w formie synchronicznej,
2) przygotowania i udostępnienia studentom materiałów dydaktycznych,
3) sprawowania bieżącej kontroli postępów studentów na podstawie ich aktywności,
4) monitorowania aktywności studentów,
5) weryfikacji zakładanych efektów uczenia się,
6) opracowania kryteriów oceniania,
7) przeprowadzenia zaliczeń/egzaminów zajęć zdalnych,
8) archiwizowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w realizacji zajęć zdalnych,
9) zgłaszania do właściwego dziekana problemów związanych z realizacją zajęć zdalnych.

Nauczyciel akademicki ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte
w materiałach dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć zdalnych, zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem odpowiedzialności wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zajęcia prowadzone zdalnie należy dokumentować zgodnie z §10 ust.1-2 Zarządzenia nr 210/2020 Rektora UJK. Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry zobligowani są do monitorowania właściwego prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK     

Skip to content