Wydział Humanistyczny

18-05-2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w  sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia wyborów do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 spośród pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym

Na podstawie § 92 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 lit. b)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uchwały nr 6 i 40 Uczelnianej Komisji Wyborczej uchwala się, co następuje:

§ 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, że wybory do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora czy stopnia doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale humanistycznym UJK w Kielcach, odbędą się w dniu 24 maja 2016 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w budynku CJO, ul. Świętokrzyska 21 D w sali 17.

§ 2

W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w wyniku głosowania, o którym mowa w § 1, kolejne głosowanie odbędzie się w tych samym miejscu i w tym samym dniu, w godzinach 15.30 – 16.30.

§ 3

  1. Jeżeli w wyniku głosowań, o których mowa w § 1 i § 2 nie nastąpi obsadzenie wszystkich mandatów, kolejne głosowanie odbędzie się w dniu 30 maja 2016 roku w godzinach 10.00-11.00 w budynku CJO, ul. Świętokrzyska 21 D w sali 17.
  2. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w wyniku głosowania, o którym mowa w ust. 1, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym miejscu i w tym samym dniu, w godzinach 12.00-13.00.

§ 4

W przypadku obsadzenia wszystkich mandatów do organu wyborczego na danym zebraniu wyborczym, kolejne zebrania nie odbywają się.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1582893737e.kju1582893737@muhw1582893737
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98