Wydział Humanistyczny

18-06-2018

Projekt „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”

Projekt „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” o numerze POWR.03.01.00-00-S075/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji potrzebnych  na rynku pracy i oczekiwanych przez pracodawców wśród  182 studentów/ek (149K,33M) ostatnich lat kierunków humanistycznych i artystycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, poprzez organizację 182 wysokiej jakości staży krajowych w okresie od 01.02.2018 r. – 31.12.2019 r.

Efektem projektu będzie:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 182 (149K/33M)

Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS: 182 (149K/33M)

Liczba przeprowadzonych staży: 182

 

Grupa docelowa:

UJK obejmie wsparciem min. 30% studentów/ek czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków: Filologia Polska, Historia, Praca socjalna, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Wzornictwo.

Projekt skierowany będzie do 182 osób (149K,33M) z czego w I i II roku realizacji przystąpi do niego:

  • Filologia polska: 41 (38K,3M) i 30 (25K,5M)
  • Historia: 21 (11K,10M) i 7 (5K,2M)
  • Wzornictwo: 6 (4K,2M) i 7 (5K,2M)
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 5 (4K,1M) i 12 (9K,3M)
  • Praca socjalna: 29 (28K,1M) i 24 (21K, 3M)

 

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Uniwersytecka 17
25-406 Kielce

e-mail: whum@ujk.edu.pl
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98