Uchwała Nr 2/2023 OKW w sprawie miejsca i czasu składania oświadczeń przez kandydatów oraz zgłoszeń kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uchwała Nr 2/2023

Okręgowej Komisji Wyborczej
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

w sprawie miejsca i czasu składania oświadczeń przez kandydatów oraz zgłoszeń kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024 

  z dnia 16.03.2023 r.

Na podstawie § 118, § 162 ust 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uchwały 53/2023 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UJK w Kielcach z dnia 6 marca 2023 w przedmiocie zmiany uchwały nr 49/2020 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie określenie wzoru oświadczenia o spełnianiu wymogów przez osoby wchodzące w skład Rady Naukowej Instytutu i kandydujące do Rady Naukowej Instytutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 oraz wzoru listy potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i oświadczenia kandydata uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się miejsce i czas zgłaszania kandydatów oraz składania oświadczeń do Rady Naukowej Instytutu Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2020-2024. Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje oświadczenia w dniach od 17 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r.:

  1. Instytutu Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – stacjonarnie w godzinach 9.00–12.00 w budynku Wydziału Humanistycznego w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 17 pok. 169 (Sekretariat Instytutu Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej).

§2

  1. Oświadczenia (poza oświadczeniami lustracyjnymi i informacją o złożeniu oświadczenia lustracyjnego) należy składać osobiście.
  2. Oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy w zaklejonej kopercie złożyć do Okręgowej Komisji Wyborczej w terminie do 24.03.2023 r.                  

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          Przewodniczący

          Okręgowej Komisji Wyborczej
             Wydziału Humanistycznego 

dr hab. Michał Mazurkiewicz prof. UJK

Skip to content